Serdar Berdimuhamedow welaýatlarda ýerine ýetirilýän işleriň barşy bilen gyzyklandy

  • 08.01.2024 22:08
  • 13327
Serdar Berdimuhamedow welaýatlarda ýerine ýetirilýän işleriň barşy bilen gyzyklandy

Şu gün, 8-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, iş maslahatynda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hem-de welaýatlarynda ýerine ýetirilýän işleriň barşy bilen bagly meselelere seredildi.  
Maslahatyň barşynda welaýatlaryň häkimleri, wise-premýer T.Atahallyýew ýerlerde dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdiler.
Mundan başga-da, häkimler welaýatlarda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny talabalaýyk işletmek, şeýle hem ilaty elektrik energiýasy, tebigy gaz we agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler.
Serdar Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň möhümdigini belledi we şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň bugdaý meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmegini,  gowaça ekiljek meýdanlary ekişe taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işleriň depginleriniň güýçlendirilmegini,  şeýle hem pagtaçy babadaýhanlar üçin ýokary hilli gowaça tohumlarynyň taýýar edilmegini, gant şugundyrynyň hasylynyň  ýygnalyp alynmagyny gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.
Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimlerine ýüzlenip, öňümizdäki ekiş möwsümine talabalaýyk taýýarlyk görmegiň möhümdigine ünsi çekdi we ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalarynyň hem-de gurallaryň möwsüme doly taýýar edilmegini, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
942

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...