Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabatda we welaýatlarda konsertler geçiriler

 • 02.12.2022 23:53
 • 14421
Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabatda we welaýatlarda konsertler geçiriler

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-9-y aralygynda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Bu barada TmCars.info Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde habar berdiler. 

Aşgabat şäherinde
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2022-nji ýylyň 4-nji dekabrynda sagat 14:00-da we 17:00-da geçiriler.
Çykyş etjekler:

 • Parahat Amandurdyýew,
 • Guwanç Ýazmämmedow,
 • Begenç Çaryýew,
 • Durdy Durdyýew,
 • Mähri Pirgulyýewa

Degişme sahnasy

 • Oguljan Bekiýewa,
 • Gulşat Meňliýewa,
 • Amangül Mämmetýazowa

Habarlaşmak üçin: 94-10-76; 48-96-83; 48-96-85

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda 5-nji dekabrda 14:00-da we 17:00-da geçiriler.
Çykyş etjekler:

 • Gözel Öwezowa,
 • Nurýagdy Rejebow,
 • Rahman Hudaýberdiýew,
 • Aly Alyýew,
 • Jahan Tagyýewa

Degişme sahnasy

 • Oguljan Bekiýewa,
 • Gulşat Meňliýewa,
 • Amangül Mämmetýazowa

Habarlaşmak üçin: 8-137-33-3-38; 57-45-06

Daşoguz welaýatynyň «Türkmeniň ak öýi» binasynda 5-nji dekabrda sagat 14:00-da we 17:00-da geçiriler.
Çykyş etjekler:

 • Zylyha Kakaýewa,
 • Dilber Rahmanowa,
 • Begmyrat Annamyradow,
 • Ahmet Atajanow,
 • Gurbangeldi Ataýew

Degişme sahnasy

 • Çaryguly Hommadow,
 • Gülşat Tahyrowa,
 • Haýtmyrat Durdyýew,
 • Aşyr Mämmedow

Habarlaşmak üçin: 8-322-9-28-79; 8-322-9-41-16; 8-322-9-13-27

Balkan welaýatynyň «Türkmeniň ak öýi» binasynda 6-njy dekabrda sagat 14:00-da we 17:00-da geçiriler.
Çykyş etjekler:

 • Sahydursun Hojakowa,
 • Begenç Çaryýew,
 • Perhat Ataýew,
 • Söhbet Kasymow,
 • Rüstem Hallyýew

Degişme sahnasy

 • Öwezmuhammet Meredow,
 • Annagylyç Çaryýew

Habarlaşmak üçin: 8-222-7-07-87

Mary welaýatynyň «Türkmeniň ak öýi» binasynda 7-nji dekabrda sagat 14:00-da we 17:00-da geçiriler.
Çykyş etjekler:

 • Gülşirin Öwezmämmedowa,
 • Ahmet Atajanow,
 • Azat Dönmezow,
 • Mähri Pirgulyýewa,
 • Aman Kadyrow

Degişme sahnasy

 • Täçmämmet Amangulyýew, Rahat Baýramow,
 • Döwletgeldi Atageldiýew

Habarlaşmak üçin: 8-522-7-10-55; 8-522-7-10-74

Lebap welaýatynyň «Türkmeniň ak öýi» binasynda 9-njy dekabrda sagat 14:00-da we 17:00-da geçiriler.
Çykyş etjekler:

 • Gülşat Gurdowa,
 • Eldar Ahmedow,
 • Çynar Jumaýewa,
 • Parahat Pürjäýew,
 • Pöwrüze Gulamowa

Degişme sahnasy

 • Aşyr Gurbanow,
 • Aşyrmuhammet Amanmyradow

Habarlaşmak üçin: 8-422-6-06-40; 8-422-6-01-10


13.06.2024 07:39
3570

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
7956

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 18-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
5107

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

12.06.2024 01:47
38762

Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň saparynyň ikinji gününiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa dostlukly ýurduň baştutanynyň maşgalasy Kim...