11-nji iýulda okuwa kabul etmek möwsümi başlanýar: haýsy resminamalar gerek?

  • 10.07.2022 19:07
  • 53149
11-nji iýulda okuwa kabul etmek möwsümi başlanýar: haýsy resminamalar gerek?

TmCars.info-nyň öň habar berşi ýaly, 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalary tassyklanyldy.

Şol meýilnamalara laýyklykda, Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmeklik 2022-nji ýylyň 11-njy iýuly — 26-njy awgusty aralygynda guralar. Okuwa kabul etmek boýunça giriş synaglary bolsa welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde geçiriler.
Ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärleriň haýsy hünärler boýunça talyplyga kabul edilýändigi, gerekli resminamalaryň sanawy, giriş synaglarynyň geçiriljek ýeri we seneleri, şeýle hem synaglaryň haýsy dersler boýunça geçiriljekdigi barada maglumat «Türkmenistan» we «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetleriniň 9-njy iýuldaky sanynda dolulygyna neşir edildi.
Bu gazetleriň elektron görnüşini ýükläp almak üçin şu salgylara basyň:


03.06.2023 09:21
10391

Türkmen ýokary okuw mekdebi Times Higher Education reýtingine girdi

Abraýly bilim guramasy bolan Times Higher Education (THE) Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetini The Impact Rankings 2023-iň jemleýji sanawyna goşdy diýip, Orient habar berýär. Reýting ýokary okuw...

28.05.2023 15:22
23586

Türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna eýe boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutlarynyň 4 ýyl talyby Serdar Rahymow «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna mynasyp boldy. Ol Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ylmy-bilim edaralarynyň...

28.05.2023 10:17
8824

Türkmenistanyň we Rumyniýanyň bilim ministrleri hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekdiler

26-njy maýda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Rumyniýanyň bilim ministrliginiň arasynda bilim babatynda hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekildi. Bu barada...

25.05.2023 23:01
32082

Oguz han uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary welaýatlarda mekdep uçurymlary bilen duşuşdylar

2023-nji ýylyň 15-20-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň guramagynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyz Aşgabadyň uçurym...