11-nji iýulda okuwa kabul etmek möwsümi başlanýar: haýsy resminamalar gerek?

11-nji iýulda okuwa kabul etmek möwsümi başlanýar: haýsy resminamalar gerek?

TmCars.info-nyň öň habar berşi ýaly, 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalary tassyklanyldy.

Şol meýilnamalara laýyklykda, Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmeklik 2022-nji ýylyň 11-njy iýuly — 26-njy awgusty aralygynda guralar. Okuwa kabul etmek boýunça giriş synaglary bolsa welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde geçiriler.
Ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärleriň haýsy hünärler boýunça talyplyga kabul edilýändigi, gerekli resminamalaryň sanawy, giriş synaglarynyň geçiriljek ýeri we seneleri, şeýle hem synaglaryň haýsy dersler boýunça geçiriljekdigi barada maglumat «Türkmenistan» we «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetleriniň 9-njy iýuldaky sanynda dolulygyna neşir edildi.
Bu gazetleriň elektron görnüşini ýükläp almak üçin şu salgylara basyň: