Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

  • 26.05.2024 11:02
  • 7196
Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

25-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary, hususan-da, Hytaý, Ýaponiýa we Koreýa Respublikasy bilen gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hasabatyň dowamynda wise-premýer DIM-niň ýolbaşçysy Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlarynyň häzirki zaman dünýä syýasatynda eýeleýän ähmiýetli ornuny, şeýle hem Türkmenistanyň bu ýurtlar bilen Garaşsyzlyk ýyllarynda toplanan hyzmatdaşlygynyň baý tejribesini hem-de taryhy gatnaşyklaryny göz öňünde tutup, taýýarlanan teklipler barada hasabat berdi.
Şu ýylyň noýabr aýynda geçiriljek  Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň we HHR-niň Daşary işler ministrleriniň derejesinde syýasy geňeşmeleri geçirmek baradaky teklip beýan edildi. 
Şeýle hem şu ýylyň iýul aýyndan başlap, «Hytaýda Türkmenistanyň medeniýetiniň ýylyna» bagyşlanan çäreleriň toplumyny  geçirmegiň meýilleşdirilýändigini habar berdi.
Şunuň bilen birlikde, strategik döwletara hyzmatdaşlygynyň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, degişli işler alnyp barylýar, hususan-da, resminamalaryň toplumy işlenip taýýarlanyldy. Bu ulgamdaky meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin şu ýylyň ikinji ýarymynda ikitaraplaýyn pudagara geňeşmeleri geçirmek teklip edildi.
Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk soňky ýyllarda depginli ösdürilýär. 
Şunuň bilen baglylykda, Astana şäherinde geçiriljek “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” Dialogynyň birinji Sammitiniň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň duşuşygyny guramak boýunça häzirki wagtda işleriň alnyp barylýandygy habar berildi. Şunuň bilen birlikde, hyzmatdaşlygyň dürli ulgamlaryny gurşap alýan we gol çekilmegi meýilleşdirilýän ikitaraplaýyn resminamalar barada aýdyldy. 
Mundan başga-da, ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge gönükdirilen teklipler beýan edildi.
Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Koreýa Respublikasy bilen döwletara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri barada aýtdy.
Nygtalyşy ýaly, ýurdumyz 2022-nji ýylda Merkezi Aziýa + ASEAN formatyny döretmek baradaky başlangyç bilen çykyş etdi. Bu başlangyjy iş ýüzünde amala aşyrmak maksady bilen, şu ýylyň ikinji ýarymynda Türkmenistanda halkara duşuşygy ýa-da maslahaty geçirmek teklip edildi.
Serdar Berdimuhamedow beýan edilen teklipleri goldap, ýokary derejede geçiriljek gepleşiklere, saparlara, dürli görnüşdäki duşuşyklara ünsi çekdi hem-de wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna ähli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini  üpjün etmegi tabşyrdy. 


düýn 19:57
2066

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

düýn 19:44
3716

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

düýn 19:36
6770

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

düýn 19:22
3182

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...