BAE ilkinji gezek ölüm howply kesele garşy emeli aň tarapyndan döredilen dermany synagdan geçirýär

  • 18.05.2024 19:03
  • 11523
BAE ilkinji gezek ölüm howply kesele garşy emeli aň tarapyndan döredilen dermany synagdan geçirýär

Emeli aň ilkinji gezek ýüzlerçe müň adam ömrüni halas edip biljek dermany döretdi. Derman serişdesi BAE-niň Masdar-Siti şäherinde ýerleşýän Insilico Medicine kompaniýasynyň emeli aň platformasy tarapyndan işlenip taýýarlandy. Bu barada wam.ae salgylanyp, Kazinform agentligi ýazýar.

Täze serişde öýkende ýaralaryň peýda bolmagy bilen häsiýetlendirilýän seýrek we bejerip bolmaýan keseli – idiopatiki öýken fibrozyny (IÖF) bejermek üçin niýetlenendir. Häzirki wagtda ABŞ-da we Hytaýda 2a tapgyrynyň kliniki synaglary geçýär.
Insilico Medicine-iň işläp taýýarlamasy farmasewtika pudagynda täze bir döwri aňlatmak bilen, bejermegiň täze we netijeli usullaryny tapmakda emeli aňyň mümkinçiliklerini görkezýär.

“Biz örän wajyp derman serişdelerini döretmek we heniz öwrenilmedik çemeleşmeleriň kömegi bilen täze keselleri bejermek üçin emeli aňdan peýdalanyp bileris, bu örän çalt we netijeli bolar. Şeýle-de, biz emeli aňy howanyň üýtgemegine garşy göreşmek ýaly beýleki ugurlarda-da ulanmak mümkinçiligini öwrenýäris. Ahyrynda, biziň wezipämiz adam ömrüni uzaltmak we adamzady halas etmek üçin generatiw emeli aňy we robototehnikany ulanmakdyr” – diýip, Insilico Medicine-iň baş müdiri Aleks Žaworonkow belledi.

Emeli aň platformasyny ulanmak bilen, Insilico-nyň alymlary täze biologiki “nyşany” – IÖF-üň ösüşini togtatmak üçin derman serişdesiniň kömegi bilen saklap boljak belogy kesgitlemegi başardylar.
Bu açyş Insilico platformasynyň fibroz bilen garramagyň arasyndaky baglanyşygy ýola goýup bilmegi netijesinde mümkin boldy – diýlip, Nature Biotechnology neşirinde çap edilen makalada aýdylýar.
Häzirki wagtda Insilico Medicine-iň emeli aň tarapyndan döredilen 30-dan gowrak derman serişdesi bar, olardan ýedisi eýýäm kliniki synaglardan geçirilýär.
Işläp taýýarlaýjylar topary Insilico Pharma.AI platformasyny kämilleşdirmegi, şol sanda uly dil modellerini we kwant hasaplamalaryny girizmek işini dowam etdirýärler. 


şu gün 16:46
5288

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13037

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2609

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...

07.06.2024 11:40
18679

Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

Beýik Britaniýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy (NHS) rak keseline garşy dünýäde ilkinji sanjymy kliniki synaglardan geçirmäge başlady. “Rak keseline garşy sanjym çykarmak” programmasyna eýýäm onlarça näsag goşuldy...