Türkmenistanda immunizasiýa hepdeligi dowam edýär

  • 25.04.2024 11:49
  • 11680
Türkmenistanda immunizasiýa hepdeligi dowam edýär

Köp ýurtlarda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitiniň teklibi boýunça her ýyl immunizasiýa hepdeligi geçirilýär. Onuň esasy maksady ene-atalaryň, hossarlaryň, saglygy goraýyş işgärleriniň, ýolbaşçylaryň arasynda immunizasiýanyň ähmiýeti barada wagyz-nesihat işleri arkaly öňüni alyş sanjymlarynyň gurşawyny ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. Şu ýyl Türkmenistanda immunizassiýa hepdeligi 21-27-nji aprel aralygynda meýilleşdirildi diýip, "Türkmenistan" gazetinde habar berilýär.

Hepdeligiň dowamynda ähli saglyk öýlerinde öňüni alyş sanjymlarynyň ähmiýeti we zerurlygy barada maslahat bermek üçin telefon arkaly «Gyzgyn aragatnaşyklar» ýola goýulýar. Maslahat beriş otaglary açylyp, sanjymlaryň ähmiýeti ilata düşündirilýär. Sanjymlardan ýüz dönderýän ene-atalar bilen aýratyn wagyz-nesihat işleri geçirilýär. Şeýle-de degişli çäkde hasapda durmaýan we meýilnama boýunça sanjym almaýan çagalary ýüze çykarmak maksady bilen, ýazuw geçirilýär. Dürli sebäplere görä sanjym almadyklar ýüze çykarylan ýagdaýynda, olara degişli tertipde sanjym geçirilýär. Maşgala lukmanlarynyň, inçe ugurly saglygy goraýyş hünärmenleriniň arasynda immunizasiýa bilen bagly soraglar boýunça amaly-okuw maslahatlary guralýar. Hamyla zenanlar bilen sanjymlaryň ähmiýeti barada gürrüňdeşlik geçirilýär. Ýerlerdäki keseli bejeriş-öňüni alyş edaralarynda saglygy goraýyş hünärmenleriniň arasynda immunizasiýa sowallaryna degişli bäsleşikler guralýar. Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde, lukmançylyk orta okuw mekdeplerinde talyplaryň we mugallymlaryň arasynda ýokanç keselleriň öňüni alyş çäreleri, immunizasiýa barada okuw maslahatlaryny, mekdeplerde «Saglyk» açyk sapaklaryny guramak meýilleşdirildi.


20.06.2024 14:16
13613

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
19148

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13133

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2659

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...