Ýapon alymlary bakteriýalaryň içini 30 esse aýdyň görmäge mümkinçilik berýän mikroskop döretdiler

  • 24.04.2024 18:24
  • 10796
Ýapon alymlary bakteriýalaryň içini 30 esse aýdyň görmäge mümkinçilik berýän mikroskop döretdiler

Tokio uniwersitetiniň hünärmenleri bakteriýalaryň içki gurluşlaryny görlüp-eşidilmedik aýdyňlyk bilen görmäge mümkinçilik berýän mikroskop döretdiler. Nature Photonics žurnalynda çap edilen makalada aýdylmagyna görä, täze enjamyň durulygy bar bolan mikroskoplardan 30 esse ýokarydyr.

Mikroskop orta infragyzyl diapazonda işleýär, adatça, bu şekiliň aýdyňlygyny üpjün etmeýär. Şeýle-de bolsa, alymlar bu meseläni dürli burçlardan alnan şekilleri birleşdirmäge mümkinçilik berýän sintetiki apertura usuly bilen çözdüler.
Gözlegçiler munuň netijesinde 120 nm giňişlik durulygyny almagyň hötdesinden geldiler, bu  0,12 mikrona barabardyr. Bu häzirki zamanyň iň gowy  mikroskoplaryndan 30 esse köpdür.
Bakteriýalaryň şekilleri görünýän ýagtylygy şöhlelendirýän we infragyzyl şöhläni geçirýän kremniý plastina ýerleşdirildi. Alymlaryň sözlerine görä, şeýle yşyklandyryş suratyň ýokary derejede dury görünmegini üpjün edýär.

“Bakteriýalaryň öýjükli gurluşlaryny şeýle bir takyk görüp bildik welin, biz muňa haýran galdyk. Mikroskopymyzyň ýokary giňişlik çözgüdi, meselem, global mesele bolan mikroblara garşy dermanlara durnuklylygy öwrenmäge mümkinçilik döredip biler "- diýip, döredijiler toparynyň ýolbaşçysy professor Takuro Ideguti belledi.

Alymlar bu ýetilen sepgit bilen kanagatlanmak islemeýärler, olar tehnologiýalaryny hasam kämilleşdirmegi meýilleşdirýärler.


düýn 14:51
4794

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

düýn 14:49
2658

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

düýn 14:47
6684

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...

düýn 12:13
3344

NASA 2026-njy ýylda adamlary Aýa uçurmak üçin zerur şertler barada gürrüň berdi

NASA 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda adamlary Aýa düşürmek üçin ozal näbelli şerti yglan etdi. SpaceX şertnamasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin kriogen ýangyjyny Ýeriň orbitasyna geçirmeli we bu 2025-nji...