Durky düýpli täzelenenden soň Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi açyldy

  • 17.04.2024 14:36
  • 29660
Durky düýpli täzelenenden soň Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi açyldy

Şu gün Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde düýpli durky täzelenen Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi açyldy.

Dabara Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ugurdaş düzümleriň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular we kümüş saçly eneler, saglygy goraýyş işgärler, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de köp sanly myhmanlar gatnaşdylar.
Dabara şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna bejergi alan we saglyklaryny dikelden Türkmenistanyň ýaşajyk raýatlary gatnaşdy.
Şu gün açylyp ulanmaga berlen Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine bolsa Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «B.Braun» kompaniýasynyň iki sany «Dialog+» kysymly emeli böwrek enjamy sowgat berildi. Bu enjam dowamly böwrek ýetmezçiligi keselinden ejir çekýän näsaglaryň ganyny arassalamak arkaly olaryň ýaşaýşyny gowulandyrmaga hem-de ömrüniň dowamlylygyny uzaltmaga ýardam berýär.
Durky düýpli täzelenen merkez iki sany aýratyn binadan ybarat bolup, olar eneler we çagalar üçin niýetlenendir.
Zenanlara lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen bina 200 näsag orundan ybarat bolup, çaga dogrulýan bölümi, göwrelileriň patologiýasy bölümini, ginekologiýa bölümini öz içine alýar.
Çagalar binasy 260 näsag üçin orundan ybaratdyr. Giň binada bäbekleriň patologiýasy bölümi, kiçi ýaşly çagalar bölümi, nefrologiýa bölümi, newrologiýa bölümi, mekdep ýaşly çagalar bölümi, rewmokardiologiýa bölümi ýerleşýär.
Täze açylan merkeze ýörite awtoulag serişdeleri sowgat berildi.


şu gün 14:16
2055

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

düýn 16:46
15129

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13083

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2632

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...