Britan arhiwinde ilkinji gezek X-XII asyrlarda türki diline terjime edilen Mukaddes Gurhan tapyldy

  • 21.03.2024 06:08
  • 11770
Britan arhiwinde ilkinji gezek X-XII asyrlarda türki diline terjime edilen Mukaddes Gurhan tapyldy

Gazagystanly alymlar Angliýanyň Mançester şäherindäki Jon Raýlands kitaphanasynyň gaznalaryndan X-XII asyrlarda türki diline terjime edilen ilkinji Gurhany tapdylar diýip, MIR 24 habar berýär.

Bu gadymy golýazma türki-yslam medeniýeti üçin uly gymmatlykdyr. Alymlar munuň Ispijabda, takmynan, X-XII asyrlarda türki diline terjime edilen ilkinji Gurhan bolup biljekdigini çaklaýarlar. Hut şol wagtlar gadymy Garahanlylar taýpalary yslam dinini kabul edip başladylar.
Şeýle-de, alymlar Beýik Britaniýadan 15 sany gadymy golýazmanyň we 500 arhiw resminamasynyň nusgalaryny getirdiler. Bu tapyndylaryň ekspozisiýasy respublikanyň Milli golýazmalar we seýrek kitaplar merkezinde görkeziler.


şu gün 07:23
2647

Türkmenistanyň Prezidenti ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady. "Bilim we ylym ulgamlarynda utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmelerimiziň netijesinde...

düýn 14:21
11238

Ýuwaş ummanyndan 15 müň ýyl ýaşap bilýän jandar tapyldy

Meksika bilen Gawaýiniň arasynda ýerleşýän Klarion Klipperton zolagyna 45 günlük ekspedisiýanyň dowamynda Geteborg uniwersitetiniň gözleg topary çuň düzlükde ýaşaýan täze görnüşleri tapdy. Iňlis gämisi “Jeýms Kukda”...

11.06.2024 12:57
2295

«Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahat açyldy

Ýurdumyzda «Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahat öz işine başlady. Halkara maslahata gatnaşýan alymlary hem-de myhmanlary Prezident Serdar Berdimuhamedow gutlady...

11.06.2024 07:15
15047

Fransiýada 28 atyň jaýlanan 2000 ýyllyk syrly mazary tapyldy

Fransiýanyň merkezindäki Wildýe-sýur-Endr kommunasynyň golaýyndaky jülgede b.e. V-VI asyrlarynda gadymy oturymly ýerleriň gazuw-agtaryş işleri wagtynda arheologlar syrly mazaryň üstünden bardylar. Dokuz çukurda...