Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

  • 19.03.2024 11:15
  • 6702
Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

18-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Iş maslahatynyň barşynda welaýat häkimleri we wise-premýer ýurdumyzda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdiler.
Bellenilişi ýaly, welaýatlarda gowaça ekişine başlamak üçin degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary we gurallar, pagtaçy daýhanlar üçin ýokary hilli gowaça tohumlary möwsüme doly taýýar edildi. Diýarymyzda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek arkaly azyk bolçulygyny has-da pugtalandyrmak maksady bilen, welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. Ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň öndürilýän möçberini artdyrmak hem-de bu önümler bilen ilatymyzy bolelin üpjün etmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Şu günler welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynda ýazlyk ekinleriň ekişi dowam edýär.
Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk ekinleriniň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegine toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyna ünsi çekdi we gowaça ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagyny berk gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.
Döwlet Baştutany iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, oba hojalygynda jogapkärli möwsümiň — gowaça ekişiniň ýetip gelendigine ýene-de bir gezek ünsi çekdi we Ahal, Balkan, Lebap, Mary welaýatlarynda 20-nji martda, Daşoguz welaýatynda 27-nji martda başlanjak bu möwsümiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi üçin ähli zerur çäreleriň görülmegini tabşyrdy.
Iş maslahatynyň dowamynda oňa gatnaşyjylar döwlet Baştutanyny Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişen güni bilen hem-de ýetip gelýän Milli bahar baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutladylar.


şu gün 12:19
766

Kabulda TOPH taslamasynyň tehniki we ýuridiki taraplary maslahatlaşyldy

Kabulda Türkmenistanyň ilçisi Hoja Öwezowyň Owganystanyň dag magdan senagaty we nebit ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Hedaýatulla Badri bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Bakhtar News owgan agentligi ministrligiň...

şu gün 11:42
492

Daşkentde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi

15-nji iýulda Daşkent şäherinde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy M.Gurdow, özbek tarapyna Özbegistanyň...

şu gün 11:36
1333

«Türkmenistanda öndürilen»: Daşkentde türkmen harytlarynyň milli sergisi geçirilýär

15-nji iýulda Daşkent şäherinde «Türkmenistanda öndürilen» atly türkmen harytlarynyň milli sergisi açyldy. Serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň wise-premýeri B.Atdaýew, Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary...

şu gün 11:23
385

Türkmenistanyň Mejlisi USAID bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

15-nji iýulda Türkmenistanyň Mejlisinde ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID) ýurdumyzda amala aşyrýan «Türkmenistanda dolandyryş işi» (GAT) atly taslamasynyň çäklerinde USAID-nyň Türkmenistandaky wekili Jeffri...