Gürlemek ukybyny ýitirenlere gürlemäge mümkinçilik berýän “plastyr” döredildi

  • 17.03.2024 14:15
  • 11778
Gürlemek ukybyny ýitirenlere gürlemäge mümkinçilik berýän “plastyr” döredildi

Los-Anjelesdäki (ABŞ) Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlary gürlemek ukybyny ýitiren adamlara kömek etjek “akylly” plastyr döretdiler. Enjamyň işleýiş ýörelgesi we synaglaryň netijeleri Nature Communications žurnalynda beýan edilýär.

Plastyr boýna dakylýar we myşsalaryň hereketlerini sanamak bilen, olary elektrik signallaryna öwürýär, olar hem öz gezeginde çuňňur maşyn öwrenmek algoritmleriniň kömegi bilen sözleýşe öwrülýär.
Düýpli keseller sebäpli sözleýşini ýitiren adamlar, adatça, operasiýa edilýär (traheýa-gyzylödek şuntirlemesi), operasiýa wagtynda ses protezleri goýulýar. Beýleki ýagdaýlarda ýörite ses dörediji enjamlary ulanmak maslahat berilýär - şeýle ýagdaýlarda adam enjamy boýnuna -  çekgäniň ýa-da eňeginiň aşagyna dakýar, şonda enjam myşsalaryň hereketini sözleýişe öwürýär. Täze enjam bu meselä has amatly we täsirli çözgüt hödürleýär.
Enjam zarýad bermegi talap etmeýär, ýokary hilli ses çykarýar we suw geçirmeýär.
Sekiz meýletinçide geçirilen synag plastyryň 94,68% -de myşsanyň hereketini dogry tanandygyny görkezdi. Meýletinçiler synaglarda  “Salam, ýagdaýlaryňyz nähili?”, “Roždestwo baýramyňyz gutly bolsun”, “Saňa ynanamok” ýa-da “Men seni söýýärin” ýaly giňden ulanylýan sözleri daşyndan we pyşyrdap aýtdylar. Olar muny duran ýerinde, ýöräp barýarka we ylgaýarka aýtdylar.
Enjamyň agramy bary-ýogy ýedi gram, ol has çeýe bolup, myşsanyň hereketlerini gowy tanýar we 40 mikrosekuntda oňa seslenýär.


şu gün 17:06
3078

Şwesiýada bir atom galyňlygyndaky altyn list döredildi

Linçeping uniwersitetiniň (Şwesiýa) alymlary ilkinji gezek bir atom galyňlygyndaky altyn list döretdiler. Şeýle gurluş altyna täze häsiýetler berdi. Dürli ýurtlaryň alymlary atomyň galyňlygynda altyn listini döretmäge...

şu gün 15:06
2853

Alymlar plazma arkaly döwükleri bejermegi öwrendiler

Osaka uniwersitetiniň alymlary plazma şöhlelenmesi arkaly süňk döwükleriniň çalt bejerilmegine mümkinçilik berýän usul döretdiler. Hünärmenler tehnologiýany aýaklary döwülen laboratoriýa alakalarynda synagdan geçirdiler...

düýn 15:32
8244

Guşlar düýş görýärler. Alymlar ony "ýormagy" öwrendiler

Mail.ru-nyň habar bermegine görä, Buenos-Aýres uniwersitetiniň alymlary guşlaryň düýş görýändiklerini anykladylar we, hatda olara düşünmegi hem öwrendiler. Guşlar özboluşly beden agzasy - sesini özboluşly edýän...

düýn 15:20
6744

Inženerler adam derisinden zarýad alýan suw arassalaýjy oýlap tapdylar

Günorta Koreýadan we Hytaýdan inženerler topary adam derisinden zarýad almaga hem-de deňiz suwlaryny arassalamaga ukyply ykjam suw arassalaýjy süzgüji döretdiler. Pyýada ýöremek arkaly emele gelýän statiki elektrik...