Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen nobatdaky iş maslahatyny geçirdi

  • 15.01.2024 23:30
  • 10941
Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen nobatdaky iş maslahatyny geçirdi

15-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we welaýatlarynda ýerine ýetirilýän işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Maslahatyň barşynda welaýatlaryň häkimleri we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdiler.
Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň welaýatlarynyň bugdaý ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, degişli ideg işleri alnyp barylýar. 
2024-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlary ekişe taýýarlamak maksady bilen, ýerleri sürmek, tekizlemek, geriş çekmek işleri dowam edýär. 
Ýazky ekiş möwsüminde pagtaçy daýhanlarymyzy ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek üçin pagta arassalaýjy kärhanalarda tohumlyk pagtany gaýtadan işlemek hem-de tohumlyk gowaça çigitlerini taýýarlamak, olary talabalaýyk saklamak babatda degişli işler ýerine ýetirilýär. 
Şunuň bilen birlikde, ýazky ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary we gurallary möwsüme taýýar edilýär. Şeýle hem ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek meýdanlaryny ekişe taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.
Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, ýetip gelýän ekiş möwsümine ykjam taýýarlyk görmegiň bu jogapkärli möwsümi guramaçylykly hem-de bökdençsiz geçirmegiň esasy şertleriniň biridigini belledi we gowaça ekiljek meýdanlaryň, ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalarynyň, gurallaryň, her sebitiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hilli gowaça tohumlarynyň möwsüme doly taýýar edilmegi babatda tabşyryklary berdi. 


24.02.2024 22:03
23171

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15573

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6114

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...

23.02.2024 23:33
5803

26-njy martda Änewiň “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” hökmünde çäreler badalga alar

26-njy martda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli guraljak çärelere...