Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk işleriniň barşy bilen baglanyşykly iş maslahatyny geçirdi

  • 06.12.2022 02:26
  • 14261
Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk işleriniň barşy bilen baglanyşykly iş maslahatyny geçirdi

5-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşy bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahata Ministrler Kabinetiniň oba senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradow hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdy.

Maslahatyň dowamynda welaýatlaryň häkimleri ýerlerde dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, hususan-da, pagta hasylyny  soňky hanasyna çenli ýygnap almak boýunça görülýän çäreler, şeýle hem halkara Bitaraplyk güni mynasybetli dabaralara  taýýarlyk görlüşi  barada hasabat berdiler.
Şeýle hem hasabatyň dowamynda welaýatlarda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işledilişiniň, elektrik energiýasy we tebigy gaz bilen üpjünçiligiň gözegçilikde saklanylyşy barada aýdyldy.
Wise-premýer A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda dowam edýän möwsümleýin  oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 
Serdar Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda we ýokary hilli geçirilmeginiň möhümdigini belledi.  
Döwlet Baştutany pagtanyň ýetişdirilen hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak, ýygnalan hasylyň  talabalaýyk saklanylmagyny we pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlenilmegini üpjün etmek, pagtaçy kärendeçiler bilen hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek, geljek ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlary taýýarlamak boýunça degişli çäreleri görmegiň  zerurdygyny nygtady we bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.


düýn 16:00
23750

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...

03.02.2023 23:59
24903

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlis indiki hepdede geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň...

03.02.2023 23:06
22548

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly diýen harby adyň nyşany gowşuryldy

Öň habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy. Şu gün bolsa ýurdumyzyň...

03.02.2023 22:30
31771

Türkmenistanda Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy çalyşdy

Şu gün, 3-nji fewralda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow B.Wolsahatowy Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine belledi. Bu barada «Watan» habarlar...