Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

  • 29.11.2022 16:06
  • 18708
Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy.

Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlýut Çawuşoglu gatnaşdy.
Ozal, duşenbe güni Türkmenistanyň we Türkiýäniň DIM-leriniň ýolbaşçylary aýratynlykda duşuşyp, gepleşikleri geçirdiler, şolaryň netijeleri boýunça bilelikdäki metbugat-beýanatynda çykyş etdiler.
Diplomatlar ikiçäk görnüşde duşuşyp, ikitaraplaýyn aragatnaşyklary we sebit boýunça käbir meseleler babatda hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşandyklaryny, Awazada geçiriljek Türkiýe-Türkmenistan-Azerbaýjan üçtaraplaýyn duşuşygyna taýýarlyk gşrülişine garadylar, şonuň netijesi boýunça birnäçe ylalaşyklara gol çekilmegine garaşylýar.
Meredow we Çawuşoglu Türkmenistanda boljak üçtaraplaýyn duşuşygyň öňüsyrasynda energetika, ulag we daşary işler ministrleriniň duşuşygyny geçirmegiň möhümdigini bellediler.
Şeýle hem Çawuşoglu 2023-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkiýä saparynyň garaşylýandygy barada aýtdy diýip, “Anadolu” agentligi habar berýär.


şu gün 14:41
3419

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 77 mln dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...

düýn 22:20
17146

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 12:26
21611

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...

04.02.2023 16:00
30949

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...