Entoni Blinken BMG-niň Baş Assambleýasynyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň DIM-niň ýolbaşçylary bilen duşuşar

  • 18.09.2022 23:53
  • 7877
Entoni Blinken BMG-niň Baş Assambleýasynyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň DIM-niň ýolbaşçylary bilen duşuşar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň dowamynda ýokary derejedäki hepdelik wagtynda C5+1 formatdaky duşuşygy, ýagny ABŞ-yň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň — Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň we Türkmenistanyň daşary syýasat edaralarynyň baştutanlarynyň duşuşygyny geçirmek meýilleşdirildi. 

Duşuşygy 22-nji sentýabrda, penşenbe güni geçirmek bellenildi, şondan soň topar bilelikdäki beýannamany çap eder. Bu barada ABŞ-nyň Halkara guramalaryň işi boýunça döwlet sekretarynyň kömekçisi Mişel Sison Entoni Blinkeniň BMG-niň BA-nyň ýokary derejedäki hepdeliginde çykyş etjekdigi hakyndaky brifingde aýtdy.
20-nji sentýabrda, sişenbe güni BMG-da guramanyň 77-nji Baş Assambleýasynyň umumy ara alnyp maslahatlaşmalary başlanar. Ýokary derejedäki hepdelik - Birleşen Milletler Guramasynda ýylyň iň garaşylýan wakasy bolup, Nýu-Ýorkda dünýä ýurtlarynyň döwlet we hökümet baştutanlary duşuşýarlar. Soňky iki ýylyň dowamynda pandemiýa sebäpli ştab-kwartiranyň dälizleri boşap galypdy, öňünden ýazgy edilen çykyşlar bolsa uly ekranlarda ýaýlyma goýberilýärdi. 
ABŞ bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda täze formatdaky dialogy goýbermek hakyndaky karar BMG-niň  2015-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Nýu-Ýorkda geçen  Baş Assambleýasynyň dowamynda kabul edilipdi. C5+1-iň ilkinji duşuşygy 2015-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Samarkantda ABŞ-nyň şol wagtky döwlet sekretary Jon Kerriniň Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapary wagtynda geçipdi.  


şu gün 06:24
23

Birža söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 26 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Hytaýyň telekeçileri “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen tehniki...

düýn 16:21
4240

«Arçabil» myhmanhanasynda halkara media forum geçirilýär

«Arçabil» myhmanhanasynyň metbugat merkezinde halkara media forum öz işine başlady. Forumyň açylyşynda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogoýberiş we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary...

düýn 16:08
21305

Serdar Berdimuhamedow Türkiýä sapar bilen gider

Prezident Serdar Berdimuhmedowyň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär. Bu barada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli ýollan hatynda mälim...

düýn 16:01
13014

18 adam Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyna mynasyp boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda Permana gol çekdi. Bellenilişi ýaly, bu sylag Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmekde, milli däp...