Hazar "bäşliginiň" daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary Aşgabatda duşuşdylar

  • 29.06.2022 05:47
  • 4362
Hazar "bäşliginiň" daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary Aşgabatda duşuşdylar

28-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisi geçirildi. VI Hazar sammitiniň öň ýanynda guralan bu duşuşyk Hazarýaka sebitde köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny hem-de nobatdaky sammite taýýarlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin meýdança bolup hyzmat etdi. 

Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Halaf Halafow, Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Huseýn Amir Abdullahian, Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow hem-de Gazagystan Respublikasynyň daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi türkmen paýtagtyna geldiler.

Nobatdaky duşuşygyň çäginde taraplar ertir geçiriljek Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammitinde ara alnyp maslahatlaşyljak meseleler, hususan-da, Hazarýaka sebitde howpsuzlygy üpjün etmek, ykdysady gatnaşyklary, şol sanda ulag, söwda, energetika, maliýe ulgamlarynda özara hyzmatdaşlygy toplumlaýyn ösdürmek barada pikir alyşdylar. Şunda Hazar deňzinde ekologiýa ugurly hyzmatdaşlyga hem möhüm orun degişlidir.

«Sebit we dünýä ýagdaýlarynyň üýtgäp durýan häzirki döwründe Hazarýaka hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary mizemezligine galýar. Şunda pugta, uzak möhletleýin parahatçylygy we durnuklylygy, toplumlaýyn hem-de bölünmez howpsuzlygy üpjün etmek binýatlaýyn ýörelgeler hasaplanýar» diýip, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri öz çykyşynda biziň ýurdumyzyň Hazarýaka döwletleriň arasynda syýasy-diplomatik ulgamdaky özara gatnaşyklary işjeňleşdirmek ugrunda çykyş edýändigini aýratyn nygtady.

Bellenilişi ýaly, kenarýaka ýurtlar Hazar deňzini syýasy agzalalykdan, bolup biläýjek gapma-garşylyklardan, düşünişmezlikden we ynanyşmazlykdan azat giňişlik hökmünde saklamagyň, ony daşarky howplardan hem-de wehimlerden, hususan-da, terrorçylykdan, guramaçylykly transmilli jenaýatçylykdan, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyndan, beýleki wehimlerden goramagyň zerurdygyna oňat düşünýärler. Bu işde syýasy-diplomatik gurallara möhüm orun berilýär. Taraplaryň pikirine görä, daşary işler ministrleriniň duşuşyklaryny yzygiderli esasda geçirip, bu gurallary işjeňleşdirmek we güýçlendirmek zerurdyr. Munuň özi bolup geçýän wakalar babatda öz wagtynda hem-de dogry hereket etmäge, ýakyn we uzak möhletleýin geljek üçin bilelikdäki işleri meýilleşdirmäge mümkinçilik berer. Hazar «bäşliginiň» daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary VI Hazar sammitiniň netijeleri boýunça kabul ediljek jemleýji resminamanyň taslamasynda göz öňünde tutulýan wezipeler barada-da jikme-jik pikir alyşdylar.

Duşuşygyň yzysüre metbugat wekillerine ýüzlenmesinde Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow şular hakynda aýdyp, şu günki mejlisiň dowamynda taraplaryň Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýada beýan edilen ähli ýörelgeleriň wajypdygyny hem-de kenarýaka ýurtlaryň olara ygrarlydygyny tassyklandyklaryny belledi.


şu gün 09:54
1789

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
11312

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
3979

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
12755

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...