Duşenbede Merkezi Aziýa ýurtlarynyň DIM-leriniň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

  • 14.05.2022 09:25
  • 24456
Duşenbede Merkezi Aziýa ýurtlarynyň DIM-leriniň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

13-nji maýda Duşenbe şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçirildi. Täjigistana iş saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew bu duşuşyga gatnaşdy diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Nobatdaky gepleşikleriň barşynda 2021-nji ýylyň awgustynda Türkmenistanda üstünlikli geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynyň jemleri boýunça kabul edilen Bilelikdäki Beýannamanyň durmuşa geçirilişiniň depgini ara alnyp maslahatlaşyldy.
Mundan başga-da, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň arasynda XXI asyrda Merkezi Aziýany ösdürmek maksatlaryna laýyklykda, Dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we hyzmatdaşlyk hakyndaky Şertnamanyň taslamasy babatynda pikirler alyşyldy. Çünki bu resminama sebitiň gadymdan däp bolan ýakyn gatnaşyklara eýe bolan ýurtlarynyň we halklarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna we hemmetaraplaýyn ösdürilmegine gönükdirilen bolup durýandyr.
Gün tertibiniň ähli meseleleri boýunça özara kabul ederlik çözgütler kabul edildi.


şu gün 09:54
2510

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
17429

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
4041

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
13428

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...