Duşenbede Merkezi Aziýa ýurtlarynyň DIM-leriniň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

  • 14.05.2022 09:25
  • 24380
Duşenbede Merkezi Aziýa ýurtlarynyň DIM-leriniň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

13-nji maýda Duşenbe şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçirildi. Täjigistana iş saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew bu duşuşyga gatnaşdy diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Nobatdaky gepleşikleriň barşynda 2021-nji ýylyň awgustynda Türkmenistanda üstünlikli geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynyň jemleri boýunça kabul edilen Bilelikdäki Beýannamanyň durmuşa geçirilişiniň depgini ara alnyp maslahatlaşyldy.
Mundan başga-da, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň arasynda XXI asyrda Merkezi Aziýany ösdürmek maksatlaryna laýyklykda, Dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we hyzmatdaşlyk hakyndaky Şertnamanyň taslamasy babatynda pikirler alyşyldy. Çünki bu resminama sebitiň gadymdan däp bolan ýakyn gatnaşyklara eýe bolan ýurtlarynyň we halklarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna we hemmetaraplaýyn ösdürilmegine gönükdirilen bolup durýandyr.
Gün tertibiniň ähli meseleleri boýunça özara kabul ederlik çözgütler kabul edildi.


şu gün 12:25
3841

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Frankfurtdan Türkmenistana uçuşlary Aşgabada gonar

7-nji dekabrdan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Maýn boýundaky Frankfurtdan gatnawlary Aşgabada ýerine ýetirilip başlanar. 2022-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda howa gatnawlarynyň...

şu gün 12:07
1744

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Raşid Meredow Azerbaýjanyň Liderine...

şu gün 09:05
4976

Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürler geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Häzirki wagtda Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýäris diýip, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ»...

şu gün 08:55
1425

Geçen hepde türkmen biržasynda 18 mln 454 müň dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jemi bahasy ABŞ-nyň 18 million 454 müň dollaryndan gowrak bolan 13 sany geleşik hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...