Türkmenistanda geljek hepde ýagyşly howa garaşýar

  • 08.05.2022 23:22
  • 25540
Türkmenistanda geljek hepde ýagyşly howa garaşýar

Geljek hepde Türkmenistanyň​ welaýatlarynyň aglaba böleginde ýagynly, tupanly​ howa​ bolar diýip, howa maglumaty gullugy çaklaýar. Temperatura ortaça​ +25 derejede saklanar.

Aşgabatda we Ahal welaýatynda duşenbe güni 13,3 mm ygalyň düşmegine garaşylýar, gündizine temperaturanyň aňrybaş derejesi bolsa +20-ä galar. Sişenbede howa​ +24 derejä çenli gyzar we 13 mm-den gowrak ygalyň düşmegi mümkin. Çarşenbe güni howa​ +25 derejä çenli gyzar, tupan turup, gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar.​

Hepdäniň penşenbe güni howanyň aňrybaş temperaturasy​ +23-e çenli aşaklar, 5,9 mm-e çenli ygalyň düşmegi mümkin. Howa maglumaty gullugy anna güni temperatura​ +18 derejä çenli aşaklar we 9,6 mm ygal düşer diýip çaklaýarlar. Dynç günleri howa birneme açylyşar, şenbede temperatura​ +24 derejä galar, ýekşenbe güni bolsa hasam gyzyp,​ +28 dereje bolar.​

Balkan welaýatynda duşenbe we sişenbe günleri aňrybaş temperatura​ +21 dereje töweregi bolar, ýagyş ýagmagy mümkin. Çarşenbe güni howa​ +26 derejä çenli gyzar. Howa maglumaty gullugy penşenbede temperatura​ +20 dereje bolup, az-kem ýagyn ýagar diýip çaklaýar. Anna we şenbe günleri termometriň sütünjigi​ +25 -​ +26 derejäni görkezer, ýekşenbe güni bolsa howa​ +31 derejä çenli gyzar.​ ​

Daşoguz welaýatynda duşenbe 13,7 mm-e çenli ygally howany getirer we temperatura​ +23 derejä çenli maýyl bolar. Sişenbe güni howa +22 dereje bolar diýip garaşylýar.Çarşenbeden şenbä çenli temperatura​ +25 derejede saklanar, howa açyk, güneşli bolar. Ýekşenbede termometriň sütünjigi​ +29 derejä ýetmegi mümkin.​ ​

Mary welaýatynda hepdäniň duşenbe güni 5,3 mm-e çenli ygal düşer we howanyň​ +24 dereje bolmagyna garaşylýar. Sişenbe güni howanyň aňrybaş derejesi​ +27 bolar. Çarşenbe güni temperatura​ +29-a çykar, penşenbede bolsa​ +31 derejä barar.​ Anna güni tizligi sekuntda 15 metre ýetýän güýçli şemalyň bolmagyna garaşylýar we temperatura​ +25 dereje töweregi bolar.​ Şenbe güni howa​ +27 derejä çenli gyzar, ýekşenbe güni bolsa +30 derejä çykar.

Lebap welaýatynda duşenbe​ +30 dereje yssy, 1,3 mm-e çenli ygally howany getirer we tizligi sekuntda 16 metre ýetýän güýçli ýel öwser. Sişenbe güni az-kem ýagyn ýagmagy mümkin, temperatura bolsa​ +28 dereje töwereginde bolar. Howa maglumaty gullugy çarşenbe güni howa +29 dereje bolar diýip çaklaýar. Penşenbede bolsa temperaturanyň +30 derejä çenli gyzmagyna garaşylýar. Anna güni howa birneme salkynlap, temperatura​ +24 derejä çenli aşaklar. Dynç günleri​ termometriň sütünjigi ýokary galyp, şenbe güni +28 we ýekşenbede​ +30 derejäni​ görkezer.​ ​


30.11.2022 01:06
41710

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

14.11.2022 20:46
40767

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22565

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34643

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...