Hytaýda Owganystan bilen goňşy döwletleriň duşuşygy geçer

Hytaýda Owganystan bilen goňşy döwletleriň duşuşygy geçer

Mart aýynyň ahyrynda Pekinde Owganystan bilen goňşy döwletleriň daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň üçünji tapgyry geçer.

Duşuşyga Eýranyň, Täjigistanyň, Hytaýyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Päkistanyň daşary işler ministrleri gatnaşar. Olar Owganystana ynsanperwerlik kömegini bermek we bu ýurduň öňünde durýan syýasy meseleleri çözmek hakynda özara pikir alşarlar.

Duşuşyga Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowyň gatnaşmagyna garaşylýar.

«Bu duşuşyk — Owganystana ynsanperwerlik kömegi, ýurdy ykdysady we sosial taýdan goldamak boýunça maslahat etmek, utgaşdyrmak we sebitleriň tagallalaryny birleşdirmek hem-de terrorçylykly howp salmalara, neşe söwdasy  bilen bagly hereketlere baha bermek üçin gowy mümkinçilik.» — diýip, Russiýanyň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa mälim etdi.

Duşuşygyň birinji we ikinji tapgyrlary Islamabadda bilen Tähranda geçirilipdi. Islamabaddaky duşuşyk Zoom konferensiýanyň üsti bilen geçipdi.
Duşuşyk barada penşenbe güni Hytaýyň daşary işler ministri Wan I-niň Kabula bolan saparynyň dowamynda maslahatlaşyldy. Şol ýerde ol premýer-ministriň orunbasarynyň wezipesini ýerine ýetiriji, Owganystanyň wagtlaýyn hökümetiniň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji bilen gepleşikleri geçirdi. Edil şol gün Kabula Russiýanyň Owganystan boýunça ýörite wekili Zamir Kabulowyň baştutanlygynda Russiýa Federasiýasynyň wekiliýeti hem bardy. 
Ertesi, anna güni HHR Döwlet Maslahatynyň agzasy, Milli goranmak ministri Weý Fenhe wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Goranmak ministri Begenç Gündogdyýew bilen gepleşikleri geçirdi. Bu barada Sinhua habarlar agentligi habar berdi.
Hytaý iki döwletiň baştutanlarynyň gazanan möhüm ylalaşyklaryny durmuşa geçirmek, strategik gatnaşyklary berkitmegi dowam etmek we howpsuzlyk çäginde amaly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üçin Türkmenistan bilen işleşmäge taýýardyr diýip, Weý aýtdy.