Wengriýada türki dilli döwletleriň baş baýramy dabaralandyryldy

Wengriýada türki dilli döwletleriň baş baýramy dabaralandyryldy

Wengriýada türki dilli ýurtlaryň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp dabaraly çäre guraldy. Bu barada Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) resmi saýtynda habar berilýär.

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň we Özbegistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Budapeştde ýaýbaňlandyrylan festiwal TÜRKSOÝ guramasy, Türki geňeş, Ýunus Emre instituty hem-de Wenger mirasynyň öýi tarapyndan guraldy. Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary Bilal Çakyjy hem-de Wenger mirasynyň öýüniň Baş direktory Laslo Kelemen çäräniň dowamynda gutlag sözi bilen çykyş etdi.

Bellenilişi ýaly, medeni miras we gadymy folklor sungaty döwletleriň we jemgyýetleriň taryhynda möhüm orun eýeleýär. TÜRKSOÝ guramasy, öz gezeginde, türki dünýäniň gymmatlyklaryny halkara derejede wagyz etmek hem-de geljekki nesillere ýetirmek ugrunda yzygiderli tagalla edýär.

Ýeri gelende bellesek, Wengriýada guralan çäre 2021-nji ýylyň dowamynda TÜRKSOÝ tarapyndan guralan çäreleriň dowamy boldy. Şu ýylyň fewralynda bu gurama bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türki dilli döwletleriň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn konserti gurady. Türkiýede bolsa bu şanly seneler mynasybetli fotosuratlaryň sergisi ýaýbaňlandyryldy.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, 16 — 18-nji awgustda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde ýerleşýän Milli kitaphanasynyň kongresler zalynda bolsa Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli fotosuratlaryň we medeni gymmatlyklaryň sergisi geçirildi. Sergä aýlanyp gören myhmanlar türkmen halkynyň gaýtalanmajak medeni gymmatlyklarynyň aýratynlyklary bilen ýakyndan tanyşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyklaryny beýan etdiler.