«Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahat açyldy

  • 11.06.2024 12:57
  • 2576
«Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahat açyldy

Ýurdumyzda «Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahat öz işine başlady. Halkara maslahata gatnaşýan alymlary hem-de myhmanlary Prezident Serdar Berdimuhamedow gutlady.

Forum halkara guramalaryň, dünýä meşhur ylmy merkezleriň, öňdebaryjy ylmy-tehnologiýa parklarynyň wekillerini, görnükli alymlary we inženerleri özünde jemledi. Halkara maslahat Ylymlar gününe, şeýle hem 10 ýyl mundan ozal bina edilen we bu gün halkara ylmy-tehnologiýa parky diýen hukuk derejesini alan Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Halkara ylmy-tehnologiýa parkynyň esaslandyrylan şanly senesine gabatlanyp geçirilýär.

"Biziň ýaşaýan asyrymyz tehniki we durmuş ösüşi bilen häsiýetlenýär. XXI asyryň ägirt uly tizlikli ylmy-tehniki ilerlemeleri dünýä döwletleri bilen bir hatarda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hem ähli ugurlaryna, şol sanda ylym ulgamyna innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, nazary, amaly we düýpli ylmy barlaglary geçirmek, ylymlary döwrebaplaşdyrmak hem-de ösdürmek ýaly möhüm meseleleri ýüze çykarýar. Şoňa görä-de, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biz ylmy milli we umumadamzat bähbitli belent maksatlarymyzy durmuşa geçirmegiň ýolunda berk binýat hökmünde saýlap aldyk. Ylym ulgamyny täze, has ýokary sepgitlere çykarmagy, ylym we tehnologiýalar babatda halkara hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmegi ylmy-tehniki syýasatymyzyň baş wezipeleri hökmünde kesgitläp, bu ugurda toplumlaýyn işleri amala aşyrýarys hem-de döwletimiziň durnukly ösüşini üpjün edýäris. Milli maksatnamalara, strategiýalardyr konsepsiýalara laýyklykda, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna ylmyň we tehnologiýalaryň gazananlaryny giňden ornaşdyrýarys. Ylymly, bilimli, giň gözýetimli, maksada okgunly ýaşlary terbiýelemekde, aýratyn-da, öňdebaryjy innowasiýa tehnologiýalaryndan baş çykarýan ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda guwandyryjy üstünlikleri gazanýarys.
Biz döwlet innowasiýa syýasatymyzy üstünlikli durmuşa geçirip, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň garamagyndaky institutlarda, pudaklaýyn ylmy-barlag edaralarynda, ýokary okuw mekdeplerinde alymlarymyzyň ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça, şonuň ýaly-da, geljegi uly bolan düýpli ylmy barlaglary alyp barmaklary, tejribe-synag işlerini geçirmekleri, innowasiýalary döretmekleri, özleşdirmekleri we ýaýratmaklary üçin giň mümkinçilikleri döredýäris. Alymlarymyzyň hem-de tehnologlarymyzyň yhlasly, döredijilikli zähmetiniň ajaýyp miwelerini — ylmy we inženerçilik pikirlerini, senagat-innowasion, maglumat-tehnologik ylmy barlaglarynyň netijelerini döwletimiziň hem-de halkymyzyň, bütin adamzadyň bähbitlerine gönükdirmäge çalyşýarys" diýip, döwlet Baştutany belleýär.


şu gün 13:02
2118

HumanPlus roboty adamlary synlap bokslamagy we pianino çalmagy öwrendi

Stenford uniwersitetiniň inženerleri adamlara seredip täze başarnyklary özleşdirmäge ukyply bolan HumanPlus robotyny işläp düzdüler. Bu barada Inverse ýazýar. Robota öwrenmek üçin, takmynan, 40 sagat adamlaryň...

18.06.2024 16:05
11667

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

18.06.2024 14:48
11118

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

18.06.2024 13:03
4564

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...