Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

  • 07.06.2024 13:13
  • 2678
Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw kesel bilen kesellemek töwekgelçiligi iki esse pesdir diýip, Naked Science ýazýar.

Barlagda Parkinson keselli 1500 adamyň we barlag toparyndan 7500 adamyň maglumatlary seljerildi. Alymlar bürmege garşy sanjym edilen adamlarda, sanjym edilmediklere garanyňda, bu keseliň döremek howpunyň pesdigini anykladylar.
Barlagyň awtorlary bürmegiň döremegine sebäp bolýan Clostridium tetani bakteriýalarynyň Parkinson keseliniň ösmeginde rol oýnap biljekdigini çaklaýarlar. Bu bakteriýalar ýiti fazasyndaky täsirinden başga-da, içegäniň üsti bilen ýa-da ýaralar arkaly beýnä düşüp, bedene uzak wagtlap ýaramaz täsirini ýetirip biler.
Clostridium tetani tarapyndan işläp çykarylýan Tetanotoksin Parkinson keseline mahsus bolan neýrodegeneratiw proseslere getirip bilýän neýrotoksiki häsiýete eýedir.
Bu çaklama barlaglaryň ýene dowam etdirilmegini talap edýänem bolsa, eýýäm häzirden bürmege garşy yzygiderli edilen sanjymyň (her iki ýyldan bir gezek) Parkinson keseliniň öňüni almakda täsirli çäre bolup biljekdigini çaklamak mümkin.
Parkinson keseli - Alsgeýmer keselinden soň, iň köp ýaýran neýrodegeneratiw kesel. Ol herekete jogapkär neýronlary zaýalaýar. Orta hasap bilen sekiz ýylyň içinde syrkaw adam düşege baglanýar we 10 ýylyň içinde hereketden galýar we ýeke özi ýaşap bilmeýär. Hususan-da, Muhammet Aly, Rim papasy Ioann Pawel II, Ýasir Arafat we Salwador Dali ýaly meşhurlar Parkinson keselinden ejir çekipdiler.


20.06.2024 14:16
14344

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
19708

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13150

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 11:40
19127

Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

Beýik Britaniýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy (NHS) rak keseline garşy dünýäde ilkinji sanjymy kliniki synaglardan geçirmäge başlady. “Rak keseline garşy sanjym çykarmak” programmasyna eýýäm onlarça näsag goşuldy...