Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda galla oragyna girişmegiň senesini belläp berdi

  • 31.05.2024 22:44
  • 14172
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda galla oragyna girişmegiň senesini belläp berdi

2024-nji ýylda Türkmenistanyň Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda 7-nji iýunda, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa, 14-nji iýunda galla oragyna başlanar. Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow galla oragyna girişmegiň senesini belläp, hormatly ýaşulularymyzdan galla oragyna «Bissimilla!» bilen başlap bermeklerini haýyş etdi.

Wise-premýer T.Atahallyýewiň belleýşi ýaly, häzirki wagtda ösdürilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak maksady bilen, galla oragyna girişmäge taýýarlyk işleri ýokary depginlerde alnyp barylýar. 
Serdar Berdimuhamedow galla oragyna köpçülikleýin girişmek we galla möwsümini talabalaýyk geçirmek üçin guramaçylyk işleriniň ähmiýetine ünsi çekdi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi.


şu gün 09:16
2779

Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny Gurban baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny musulman dünýäsiniň mukaddes baýramlarynyň biri bolan mübärek Gurban baýramy bilen gutlady. “Türkmen halky müňýyllyklardan bäri tämiz we aýdyň ýörelgelere...

şu gün 09:09
6445

Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda kärendeçileriň iş şertleri bilen gyzyklandy

15-nji iýunda Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Gyzylarbat etrabynyň “Arkaç” daýhan birleşiginiň kärendeçileri ekiz doganlar Annaguly we Aşyrguly Annagulyýewler bilen söhbetdeş...

şu gün 08:58
3042

Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

15-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hem-de galla oragynyň depgini bilen...

düýn 18:21
5972

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...