Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

  • 27.05.2024 16:00
  • 4926
Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

Beýik Britaniýadaky Brighem uniwersitet hassahanasynyň alymlary gan barlagy esasynda işemiki insulty çaklamagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip, Planet Today habar berýär.

Täze usul trombozyň döremek töwekgelçiligi bolan hassalary ýokary takyklyk bilen (93%) kesgitlemäge mümkinçilik berýär, bu bolsa bejergini öz wagtynda başlamaga we agyr ýagdaýlaryň öňüni almaga mümkinçilik berýär.
Bu usul iki belogyň derejesini kesgitlemäge esaslanýar: insult ösüp başlananyndan 6 sagat soň adam bedeninde öndürilip başlanýan GFAP we D-dimer.
Işlenip düzülen synag insulty çalt we takyk anyklamak üçin gymmatly gural bolup biler. Işiň netijeleri Stroke žurnalynda çap edildi: Vascular and Interventional Neurology.


düýn 13:26
3744

2025-nji ýylda Russiýada rak keseline garşy sanjym kliniki synagdan geçirilip başlanar

RF-niň Gamaleýa adyndaky Epidemiologiýa we mikrobiologiýa boýunça ylmy-barlag merkezi 2025-nji ýylyň ortalaryna onkologiýa keselli näsaglaryň gatnaşmagynda rak keseline garşy sanjymyň kliniki synaglaryna başlamagy...

20.06.2024 14:16
14678

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
20023

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13174

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...