Şwesiýada häzirki akkumulýatorlardan 16 esse uzak işleýän batareýalar döredildi

  • 19.05.2024 22:51
  • 4844
Şwesiýada häzirki akkumulýatorlardan 16 esse uzak işleýän batareýalar döredildi

Şwesiýaly alymlar batareýalaryň ösüşinde öňegidişlik gazandylar diýip, Interesting Engineering neşiri ýazýar.

Linçýoping uniwersitetiniň, Çalmersiň Tehnologiýa uniwersitetiniň we Karlstad uniwersitetiniň hünärmenleri kagyz pudagynyň galyndylaryndan - sinkden we ligninden ýasalan täze batareýany döretdiler.
Täze ösüşiň esasy artykmaçlygy - onuň ömrüniň dowamlylygy. Ol 8000 doly zarýad beriş siklinden soň asyl kuwwatynyň 80% -den gowragyny saklaýar. Deňeşdirmek üçin, häzirki zaman smartfonlardaky batareýalar bary-ýogy 500 zarýad beriş siklinden soň 80% -e çenli azalýar, diýmek, täze önümiň ömri 16 esse uzak.
Linçýoping uniwersitetiniň gözlegçisi Ziýauddin Han: "Bary-ýogy birnäçe sagadyň içinde zarýady gidýän sink esasly batareýalardan tapawutlylykda, biziň batareýamyz zarýadyny bir hepde saklap biler" diýip belleýär.
Çydamlylykdan başga-da, täze batareýanyň ýene-de birnäçe artykmaçlygy bar:
Ekologiýa taýdan arassalyk: sink we lignin ygtybarly we aňsat tapylýan materiallar, batareýanyň  ähli materiallaryny doly gaýtadan işläp bolýar.
Arzan baha: bu batareýalar litiý-ion batareýalaryndan has arzan düşýär.
Energiýany dykyz saklaýar: derejesi litiý-ion batareýalarynyňky ýaly, bu bolsa  şonuň ýaly ululykdaky batareýalary öndürmäge mümkinçilik berýär.
Täze batareýanyň ilkinji prototipi kiçijik gerdejik görnüşine eýe, ýöne geljekde oýlap tapyjylar gabarasy uly akkumulýator döretmegi meýilleşdirýärler.
Gözlegiň awtorlary batareýalarynyň islendik zada: smartfona, dakylýan  enjamlara we hatda awtoulaglara hem oturdylyp bilinjekdigini öňe sürýärler.
Alymlar sink-lignin batareýalarynyň doly göwrümli önümçiligini ýola goýmak meselesini eýýäm öwrenip ýörler.


14.06.2024 11:00
13305

Türkmen talyby ýyladyşhanalar üçin emeli aň bilen enjamlaşdyrylan robot ýasady

Aşgabatda Türkmenistanda Ylymlar gününe bagyşlanan ylmy taslamalaryň sergisinde S.Nyýazow adyndaky Türkmen Oba hojalyk uniwersitetiniň talyby Kerim Meredow ýyladyşhanalardaky işi awtomatlaşdyrmak üçin döredilen...

09.03.2024 18:07
18413

Hindistanda uçýan taksiler eýýäm şu ýyl peýda bolup biler

Hindistanda ýakyn wagtda uçýan taksiler peýda bolup biler. Bu barada ePlane kompaniýasynyň esaslandyryjysy Satýa Çakrawartä salgylanyp, News18 neşiri habar berýär. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, uçýan ulag ýurtda...

11.09.2022 14:06
24131

Ýaponlar awtoulagda çaýkamaýan kürsini oýlap tapdylar

Ýaponiýanyň NHK Spring kompaniýasy awtoulag kürsüleriniň täze nesliniň döredilendigini habar berdi diýip, Nikkei agentligi habar berýär. Olaryň esasy aýratynlygy ýolagçylary çaýkanmadan halas edýär. Basym awtopilot...

12.07.2022 11:50
9322

Volvo Cars Ýewropanyň awtoöndürijiler assosiasiýasyny terk edýär

Şwesiýanyň Volvo Cars awtomobil kompaniýasy Ýewropanyň awtoöndürijiler assosiasiýasynyň (ACEA) düzüminden çykmak kararyna geldi we şeýlelik bilen, Ýewropa Bileleşiginiň 2035-nji ýyldan benzin we dizel hereketlendirijileri...