4-nji maýda Günde bäş sany güýçli partlama bolup geçdi. Ol magnit hadysasyna getirip biler

  • 05.05.2024 11:13
  • 13921
4-nji maýda Günde bäş sany güýçli partlama bolup geçdi. Ol magnit hadysasyna getirip biler

4-nji maýda alymlar Amaly geofiziki institutynyň (AGI) kosmos howasyna gözegçiligiň netijeleri boýunça Günde ýokary M klassa degişli bäş sany partlamany hasaba aldylar.

Iň güýçli partlamalaryň biri Aşgabat wagty bilen 11:19-da bolup geçdi.

"4-nji maýda 11:19-da (Aşgabat wagty bilen) 3 663 (N26W09) tegmiller toparynda renten araçäginde dowamlylygy 28 minut bolan  M9.1 partlamasy hasaba alyndy. Partlamanyň dowamynda radioaragatnaşyk ulgamlarynyň bozulmalaryna gözegçilik edildi" diýlip, AGI-niň habarynda aýdylýar.

Mundan başga-da, Günde М1.2, М1.1, М2.4, şeýle hem М1.6 partlamalary hasaba alyndy. Alymlar ilkinji partlamany 03:45-de (Aşg. wagty bilen) hasaba aldylar.
Gün tolgunmalary rentgen şöhlelenmeleriniň kuwwatlylygyna görä bäş klassa bölünýär: A, B, C, M we X. Iň pes klassy bolan A0.0 Ýeriň orbitasynda her inedördül metre 10 nanowatt şöhlelenme kuwwatyna deň. Indiki harpa geçende kuwwatlylyk 10 esse güýçlenýär. Adatça, tolgunmalardan soň gün plazmasynyň zyňylmagy bolup geçýär. Olar Ýere aralaşanda bolsa, magnit hadysasy ýüze çykyp bilýär.


27.05.2024 16:00
4084

Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

Beýik Britaniýadaky Brighem uniwersitet hassahanasynyň alymlary gan barlagy esasynda işemiki insulty çaklamagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip, Planet Today habar berýär. Täze usul trombozyň döremek töwekgelçiligi...

24.05.2024 14:22
6059

BSGG bejerip bolmaýan iň howply superbakteriýalaryň sanawyny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “ileri tutulýan bakterial patogenler (BPPL) 2024” atly täze sanawy çap etdi. Oňa antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň 15 maşgalasy girýär. BSGG adamlar üçin iň howply superbakteriýalaryň sanawyny...

23.05.2024 14:36
14624

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine 2 sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi

22-nji maýda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan,...

23.05.2024 14:27
5819

Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

Braziliýanyň San Paulo uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Oregon uniwersitetiniň alymlary gözleg geçirip, pyýada ýöremek, ylgamak, tans ýa-da welosiped sürmek ýaly aerobiki türgenleşikler bilen diňe agşam meşgullanylanda...