Alymlar çöregi sowadyjyda saklanyňda näme bolýandygyny gürrüň berdiler

  • 04.05.2024 15:51
  • 26432
Alymlar çöregi sowadyjyda saklanyňda näme bolýandygyny gürrüň berdiler

Internetde köp ulanyjylar doňduryjyda saklanan çöregiň has peýdalydygyny tassyklaýarlar. Alymlar doňdurylan çöregiň onuň iýmitlik häsiýetine nähili täsir edýändigini anyklamak üçin gözleg geçirdiler diýip, The Conversation neşiri ýazýar.

Doňduryjyda saklanan çörek ganda şekeriň we insuliniň köpelmeginiň öňüni alyp biler we uzak wagtyň dowamynda dürli metabolik bozulmalaryň, ýürek-damar keselleriniň, semizligiň we beýleki köp sanly keselleriň ötüşmek ähtimallygyny azaldyp biler.
Çörek bişirilende krahmal giňelýär we ýarym gaty gele öwrülýär, şondan soň ol bedende has aňsat siňýär we krahmaldaky glýukoza öýjüklere has elýeterli bolýar. Beýleki bir tarapdan, çörek sowadylanda, gele öwrülen krahmallar ýene-de gaty ýagdaýa geçýär. T.N. durnukly krahmallary iýmit siňdiriş fermentleri bilen eretmek kyn, öýjüklere bolsa onuň düzümindäki glýukozany almak kyn bolýar.
Geçirilen synaglar doňdurylan çöregiň glýukozanyň derejesini azyndan 25% azaldýandygyny görkezdi. Iň ýokary täsir (39% -e çenli) doňdurmak, eretmek we soňra çöregi gyzdyryp gyzartmak arkaly gazanyldy.
Çöregiň käbir görnüşleriniň, temperaturanyň üýtgemegine garamazdan, iýmitlik häsiýetlerini üýtgetmeýär diýen ýaly - gözlegçiler indi bu täsiri öwrenmegi meýilleşdirýärler.


düýn 16:28
7516

Türkmenistanyň Tehnologiýalar merkezi hyzmatlary barada habar berdi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetini emele getirýän innowasion binýatlaryň esasy düzüjileriniň biri bolup durýar. Tehnologiýalar merkeziniň esasy wezipesi...

düýn 14:49
7415

Troýa söweşinde ulanylan harby esbaplar häzirki grek esgerlerinde synag edildi

Gresiýanyň alymlary Giçki bürünç eýýamynyň söweş hereketlerini modelirlediler we harby deňiz güýçleriniň esgerlerini Troýa eýýamynda ulanylan gorag esbaplarynda we ýaraglarynda söweş hereketlerini gaýtalamak üçin...

düýn 12:08
1369

Boeing we NASA Halkara kosmos stansiýasyna ilkinji kosmos taksisini ibermäge taýýarlanýar

Astronawtlary Halkara kosmos stansiýasyna äkitmek üçin niýetlenen Boeing Starliner kosmos gämisi 1-nji iýunda ilkinji ekipažly uçuşyna taýýarlanýar. Bu barada Bloomberg habar berýär. Öň ýüze çykarylan kiçiräk geliý...

27.05.2024 15:39
9516

Paleontologlar sygyrlaryň, sugunlaryň we doňuzlaryň nesilbaşysyny tapdylar. Ol juda ownuk eken

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paleontologlary, takmynan, 65 million ýyl ozal Koloradoda ýaşap geçen näbelli süýdemdirijileriň galyndylaryny tapdylar. Militocodon lydae diýlip atlandyrylan bu jandaryň müçesi alakanyň...