Indi almazyň emele gelmegi üçin milliardlarça ýyl gerek bolmaz. Alymlar ony 150 minutda ýetişdirdiler

  • 28.04.2024 15:16
  • 22919
Indi almazyň emele gelmegi üçin milliardlarça ýyl gerek bolmaz. Alymlar ony 150 minutda ýetişdirdiler

Günorta Koreýanyň hünärmenleriniň ýolbaşçylygyndaky halkara alymlar topary almazy bary-ýogy 2,5 sagadyň dowamynda ösdürip ýetişdirmegiň usulyny oýlap tapdylar diýip, Hi-Tech ýazýar.

Ýeriň astyndaky aşa agyr şertlerde milliardlarça ýyllap emele gelýän tebigy almazlardan tapawutlylykda, täze usul otag basyşynda emeli almazlary sanlyja minutlarda döretmäge mümkinçilik berýär.
Munuň üçin hünärmenlere henizem ýokary temperatura, takmynan 1025 dereje gerek bolsa-da, deňiz derejesiniň basyşyna deň bolan, 1 atmosferanyň basyşy bilen 150 minutda üznüksiz almaz plýonkasy emele geldi, bu ozal talap edilýän basyşdan on müňlerçe esse azdyr.
Sintetik almaz köp sanly önümçilik proseslerine, elektronika we hatda kwant kompýuterlerine hem gerek, ýöne öňki çemeleşmeler boýunça olary öndürmek üçin birnäçe gün gerek we has köp basyş gerek bolýar. Eger täze tehnologiýa öz kuwwatyny durmuşa ornaşdyrsa, almaz almak prosesi has çalt we netijeli bolar.
Täze usulyň syry grafit goşulyp, gazyň täsirine sezewar edilen suwuk metallaryň ýörite garyndysyny ulanmakdan ybaratdyr. Munuň netijesinde gazyň uglerod atomlary almazyň gurluşyna geçip, “hatara düzülýär”.


şu gün 11:02
56

Neuralink kompaniýasy ikinji adama çip oturtmak üçin ygtyýarnama aldy

Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy öz çibini ikinji hassa implantasiýa etmek (oturtmak) üçin FDA ygtyýarnamasyny aldy. Bu barada ixbt.com habar berýär. Operasiýa iýun aýyna meýilleşdirilýär, şu ýylyň ahyryna çenli...

düýn 12:07
8124

Nil derýasynyň piramidalaryň gurluşygy üçin daş getirilen gadymy goşandy tapyldy

Alymlar Nil derýasynyň bireýýäm ýitip giden şahasyny tapdylar, Müsüriň piramidalaryna ägirt uly daş bölekleri daşalanda şondan peýdalanylan bolmagy mümkin diýip, The Guardian neşiri ýazýar. Bu maglumatlar hemra...

20.05.2024 22:27
14736

Sibirde ýüwrük dinozawryň täze görnüşi tapyldy

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Zoologiýa institutynyň, Sankt-Peterburgyň döwlet uniwersitetiniň (SPbGU) we Kuzbassyň Döwlet ülkäni öwreniş muzeýiniň paleontologlary Kuzbassyň Şestakowo obasynyň (Sibir federal...

20.05.2024 22:15
8990

NASA onýyllygyň iň güýçli geomagnit tupanynyň sebäbini düşündirdi

Geçen dynç günlerinde biz Ýeri soňky 20 ýylda iň güýçli G5 synply geomagnit tupanynyň gurşap alandygyny habar beripdik. Bu tupanyň emele getiren polýar ýalkymlary planetanyň köp sebitlerinde, esasanam günorta Ýewropada...