11 ýaşly gyzjagazyň tapyndysy gadymyýetdäki iň uly deňiz süýrenijilerini suratlandyrmaga kömek etdi

  • 22.04.2024 15:38
  • 22311
11 ýaşly gyzjagazyň tapyndysy gadymyýetdäki iň uly deňiz süýrenijilerini suratlandyrmaga kömek etdi

Beýik Britaniýada 11 ýaşly Rubi Reýnolds we onuň kakasy Jastin paleontologiki açyş etmäge kömek etdiler. Gyzjagaz deňizde iň uly deňiz süýrenijilerine degişli äpet ihtiozawryň äňiniň bir bölegini tapdy diýip, PLOS One žurnalynda çap edilen gözlegiň netijesine salgylanýan Naked Science habar berýär.

Ichthyotitan severnensis-iň - ölçeglerine we Sewern derýasyna  ýanalyp atlandyrylan Ihtiotitan Sewernyň uzynlygy 25 metre ýetdi. Taryhdan öňki äpet janawar takmynan 202 million ýyl ozal ýaşapdyr we Trias-urura heläk bolma wagtynda ýitirim bolupdyr.
Ihtiotanyň äňiniň ilkinji bölekleri 2016-njy ýylda daşa öwrülen galyndylary ýygnaýjy Pol de la Salle tarapyndan tapyldy. 2018-nji ýylda ol Mançester uniwersitetiniň Din Lomaksyň ýolbaşçylygyndaky alymlar topary tarapyndan beýan edildi. Şeýle-de bolsa, ýetginjek paleontologyň tapyndysy gözlegçileriň netijeleriniň üstüni ýetirmäge we netijelerini takyklamaga mümkinçilik berdi.
Tapyndyny özboluşly edýän zat bu ihtiotitanyň soňky belli geologiki garyndaşlaryndan takmynan 13 million ýyl soň ýaşanlygydyr.
Tapyndylar ýakyn wagtda Bristol muzeýinde we sungat galereýasynda görkeziler.


şu gün 13:40
1506

ABŞ-ly alymlar derman serişdelerini keseliň göni ojagyna eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

Ýuta uniwersitetiniň (ABŞ) alymlary ultrases arkaly işjeňleşdirilýän nanodamjalary  ulanyp, derman serişdelerini maksatly ýerine eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar. Bu usul, dermanyň zyýanly täsirlerini azaldyp...

düýn 13:18
3044

Älemdäki kuwwatly partlamalaryň gözlegi üçin SVOM kosmos teleskopy uçuryldy

Hytaý Fransiýa bilen bilelikde işlenip düzülen SVOM teleskop hemrasyny orbita üstünlikli uçurdy. Uçuryş Siçan kosmodromyndan CZ-2C “Çançžen-2-si” raketasynyň kömegi bilen amala aşyryldy diýip, TASS habar berýär...

düýn 13:13
7813

Awstraliýada Ýer togalagynyň "dünýä inen" pursadynda emele gelen ýer gabygynyň galyndylary tapyldy

Ýeriň, takmynan, 4,5 milliard ýyl mundan ozal emele gelip başlandygy çak edilýär. Planetanyň ösüşiniň ilkinji döwürlerinde munuň nähili bolup geçendigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin gadymy dag jynslarynyň...

düýn 13:06
7325

Ilkinji gezek bökýän sülük surata düşürildi. Olarda bu ukybyň barlygy köp ýyllardan bäri jedellidi

Amerikaly alymlar sülügiň azyndan bir görnüşiniň, ýagny Chtonobdella fallax-yň böküp bilýändiginiň subutnamasyny ýazgy etdiler. Bu, öň bar bolan, ýöne tassyklanmadyk gözegçilikleri subut edýär we ýüz ýyldan gowrak...