Ýene 5 ýyldan Ýere asteroid ýakynlaşar. Biz ony adaty göz bilen hem görüp bileris

  • 17.04.2024 18:04
  • 17854
Ýene 5 ýyldan Ýere asteroid ýakynlaşar. Biz ony adaty göz bilen hem görüp bileris

2029-njy ýylyň 13-nji aprelinde äpet Apofis asteroidi Ýere 32 000 kilometrden hem golaý aralykdan uçup geçer - bu Ýerden Aýa çenli uzaklygyň takmynan 1/10 bölegi, ýagny, geostasionar orbitadaky telekommunikasiýa hemralaryndan hem ýakyndyr.

Bu gözegçilikleriň tutuş taryhynda iri kosmos obýektiniň planetamyza iň golaý gelmelerinden biri bolar. Apofis Ýewropanyň, Afrikanyň we Aziýanyň köp böleginden, şol sanda Türkmenistandan hem äp-äşgär görner.
Asteroid 2004-nji ýylda tapyldy. Deslapky hasaplamalar onuň 2029-njy, 2036-njy ýa-da 2068-nji ýyllarda Ýer bilen çaknyşyp biljekdigini görkezdi. Mundan başga-da, çaknyşygyň netijeleri gaty weýrançylykly bolup bilerdi - Apofisiň ölçegleri takmynan inine 375 metr bolup, agramy 20 million tonna töweregi. Emma, alymlar asteroidiň traýektoriýasyny üns bilen öwrenip, onuň planetamyz bilen çaknyşmagynyň mümkin däldigini aýtdylar.
Apofisiň Ýere ýakynlaşmagy ony öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Astronomlar bu pursatdan peýdalanyp, asteroidiň düzümi, görnüşi we orbitasy barada jikme-jik maglumatlary ýygnamagy meýilleşdirýärler.
Ýewropanyň kosmos gullugy (ESA) we NASA hem täze kosmos gämisini barlamak üçin bu hadysadan peýdalanarlar. Uçup gelýän wagty ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin Apofise tarap zondlar iberiler.


şu gün 13:35
1407

“Çane-6” orbita çykdy: Aýyň nusgalary ertir Ýerde bolar

Hytaýyň Aýyň arka tarapyndan alnan nusgalary yzyna gaýtarmak üçin döreden “Çane-6” kosmos gämisi 53 günlük syýahatyny tamamlaýar. “Çane-6-nyň” 21-nji iýunda Ýeriň orbitasyna çykandygy çak edilýär. Kosmos gämisiniň...

şu gün 13:18
1328

Älemdäki kuwwatly partlamalaryň gözlegi üçin SVOM kosmos teleskopy uçuryldy

Hytaý Fransiýa bilen bilelikde işlenip düzülen SVOM teleskop hemrasyny orbita üstünlikli uçurdy. Uçuryş Siçan kosmodromyndan CZ-2C “Çançžen-2-si” raketasynyň kömegi bilen amala aşyryldy diýip, TASS habar berýär...

şu gün 13:13
2931

Awstraliýada Ýer togalagynyň "dünýä inen" pursadynda emele gelen ýer gabygynyň galyndylary tapyldy

Ýeriň, takmynan, 4,5 milliard ýyl mundan ozal emele gelip başlandygy çak edilýär. Planetanyň ösüşiniň ilkinji döwürlerinde munuň nähili bolup geçendigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin gadymy dag jynslarynyň...

şu gün 13:06
2824

Ilkinji gezek bökýän sülük surata düşürildi. Olarda bu ukybyň barlygy köp ýyllardan bäri jedellidi

Amerikaly alymlar sülügiň azyndan bir görnüşiniň, ýagny Chtonobdella fallax-yň böküp bilýändiginiň subutnamasyny ýazgy etdiler. Bu, öň bar bolan, ýöne tassyklanmadyk gözegçilikleri subut edýär we ýüz ýyldan gowrak...