Gurbanguly Berdimuhamedow söwda toplumynyň sergisine baryp gördi

  • 04.04.2024 05:57
  • 11741
Gurbanguly Berdimuhamedow söwda toplumynyň sergisine baryp gördi

3-nji aprelde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda Söwda-senagat edarasynda ýaýbaňlandyrylan sergä baryp gördi. Bu ýerde ýurdumyzyň söwda toplumyna degişli düzümleriň we telekeçileriň harytlarynyň, öndürýän önümleriniň dürli görnüşleri hem-de hyzmatlary hödürlenildi.

Sergide söwda toplumynyň düzümleriniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň kärhanalarynyň 210-dan gowragynyň öndürýän ýokary hilli önümleriniň we hyzmatlarynyň dürli görnüşleri öz beýanyny tapdy.
Gurbanguly Berdimuhamedow, ilki bilen, dokma toplumlarynyň önümleri bilen tanyşdy. Bu ýerde häzirki zaman dokma toplumlarynyň ýokary hilli, ekologik taýdan arassa önümleriniň köp görnüşleri görkezilýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri sergide görkezilýän harytlar bilen tanşyp, olaryň hil derejesine möhüm ähmiýet berdi.
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy sergi bilen tanyşlygyň dowamynda ýurdumyzda öndürilýän önümleriň, harytlaryň degişli derejede mahabatlandyrylmagy bilen baglanyşykly meseleleriň ähmiýetlidigini belläp, bu babatda döwrüň ösen tejribesinden ugur alyp, degişli işleri talabalaýyk guramak babatda sergä gatnaşýan ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow sergide görkezilýän dürli görnüşli matalary synlady.
Şeýle hem bu ýerde azyk önümleriniň, agyz suwlarynyň köp görnüşleri görkezildi.
Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän önümçiligi artdyrmak, oňa täzeçil tehnologiýalary, döwrebap usullary ornaşdyrmak meselelerine yzygiderli üns berilmelidigini belläp, şunda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, özara tejribe alyşmagyň ähmiýetlidigini nygtady.

Türkmen halkynyň Milli Lideri häzirki döwürde dürli ugurlarda alnyp barylýan işleriň ähmiýetini açyp görkezmek, olaryň netijeli işini ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleleriň wajypdygyny belläp, bu babatda ähli zerur mümkinçilikleriň döredilmelidigini aýtdy we degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Munuň özi önümçilik kuwwatlyklarynyň yzygiderli artdyrylmagynda aýratyn ähmiýetlidir.
Şol bir wagtyň özünde söwdanyň medeniýetini ýokarlandyrmagyň, ýola goýulýan hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmagyň möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenendigini belläp, Gurbanguly Berdimuhamedow täzeçil usullaryň ornaşdyrylmagyna, önüm ugradylýan bazarlaryň geografiýasynyň giňeldilmegine örän jogapkärçilikli, hemmetaraplaýyn esasda çemeleşilmelidigini belledi.


düýn 18:12
2839

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

düýn 14:52
6083

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

düýn 14:37
4020

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

düýn 09:31
2544

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...