Merkezi Aziýa ýurtlary duz tupanlaryna garşy göreşde tagallalaryny birleşdirer

  • 30.03.2024 23:59
  • 9928
Merkezi Aziýa ýurtlary duz tupanlaryna garşy göreşde tagallalaryny birleşdirer

Astanada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durnukly ösüş boýunça halkara komissiýasynyň mejlisi geçirilip, bäş gatnaşyjy ýurduň ekologiýa ministrlikleriniň wekilleri Aral deňziniň suwunyň azalmak meselesi we onuň netijeleri, hususan-da, duz tupanlary babatda pikir alyşdylar. Bu barada MIR 24 habar berýär.

Aralyň düýbüniň çölleşmegi sebäpli ýüze çykýan duz tupanlary sebit üçin düýpli ekologiýa howpuny döredýär. Guran deňizden ýokary göterilýän tozan ekinleri ýok edýär, mallary iýmitden mahrum edýär we Aralýaka ýaşaýjylarynyň saglygyna ýaramaz täsir edýär.
Gazagystan bu hadysa bilen göreşmek boýunça eýýäm çäreleri görýär. Ol ýerde guýy burawlandy we Aralyň guran düýbünde oazis döretmäge synanyşylýar. Şeýle-de, ýerli şertlere uýgunlaşdyrylan nahallary ösdürmek üçin nahalhana döretmek meýilnamasy bar.
Bu ugurda Özbegistanyň tejribesi hem üns bererliklidir. Geçen ýylyň ahyrynda Aralyň guran düýbüniň iki million gektar ýerinde sazak ekildi.

“Ýaşy 10 ýyla barabar bolan bir düýp sazak iki tonna çägäni saklamaga ukyply. Eger bu sazaklar bolmadyk bolsa, çäge, duz we tozan howa ýokary galyp, uzak aralyklara ýaýrap giderdi. Tokaýlyklaryň döredilen ýerlerinde çägeleriň, tozanlaryň we duzlaryň sowrulmagy 50-60% azaldy” – diýip, Özbegistanyň Tokaý hojalygynyň ylmy-gözleg institutyndan professor Zinowiý Nowiskiý belledi.

Gazagystan Özbegistanyň tejribesini özleşdirmegi meýilleşdirýär. 2025-nji ýylyň ahyryna çenli iki ýurt bilelikde Aralyň çäginde çöl ösümlikleriniň tas iki million nahalyny oturdar.
Mundan başga-da, ýakyn wagtda Gazagystanda dört milliondan gowrak sazak nahalyny ösdürip ýetişdirmek üçin agaç nahalhanasy dörediler.
Astanadaky mejlisde ekologlar Türkmenistandan, Gyrgyzystandan we Täjigistandan kärdeşleri şeýle başlangyçlara goşulmaga çagyrdylar. Komissiýanyň indiki mejlisi Duşenbede geçiriler.


düýn 18:12
2839

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

düýn 14:52
6083

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

düýn 14:37
4020

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

düýn 09:31
2544

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...