Raşid Meredow Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça birnäçe teklipleri öňe sürdi

  • 24.03.2024 06:33
  • 5269
Raşid Meredow Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça birnäçe teklipleri öňe sürdi

23-nji martda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň wekiliýetiniň Belgiýa Patyşalygyna we Italiýa Respublikasyna iş saparlarynyň netijeleri boýunça birnäçe teklipleri beýan etdi.

Hususan-da,

  • 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda Aşgabat şäherinde «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky daşary işler ministrleriniň duşuşygyny geçirmek;
  • parlamentara hyzmatdaşlygyny berkitmek maksady bilen şu ýylyň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleriniň Brýussel şäherine saparyny guramak;
  • 2024-nji ýylyň dowamynda Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýetleriniň ýurdumyza saparlaryny yzygiderli we ulgamlaýyn esasda guramak;
  • Energetika pudagynda gatnaşyklary ösdürmek üçin Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda energetika ugry boýunça Çarçuwaly Ylalaşygyň taslamasyny taýýarlamak;
  • Ýewropa Bileleşigi bilen ýurdumyzyň arasyndaky ulag hyzmatdaşlygyny binýatlaýyn esasda ösdürmek maksady bilen, Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa formatyndaky Utgaşdyryjy platformany döretmek meselesini işlemek;
  • Ynsanperwer gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak bilen baglylykda, Ýewropa Bileleşiginiň ugurdaş düzümleri bilen bilelikde täze bilim maksatnamalaryny işläp düzmek boýunça işlere başlamak, hususan-da, hünär öwrenmek babatda maksatnamany düzmek;
  • 2024-nji ýylyň iýun aýynda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky Adam hukuklary boýunça Dialogy Aşgabatda geçirmek;
  • Türkmenistanyň Halkara Oba hojalyk ösüş gaznasyna (IFAD) agza bolmagy bilen bagly degişli işleri geçirmäge başlamak, BMG-niň Azyk we oba hojalyk boýunça guramasy (FAO) bilen bilelikde şu ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda azyk howpsuzlygy boýunça halkara forumyny geçirmek teklip edilýär.

Serdar Berdimuhamedow beýan edilen teklipleri makullady we wise-premýere, daşary işler ministrine degişli tabşyryklary berdi.


düýn 14:29
2199

Aşgabatda ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmegiň strategiýalary maslahatlaşyldy

11-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygy ilerletmek: Ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmek boýunça strategiýalary durmuşa geçirmek» atly maslahat...

düýn 14:15
2139

Türkmenistan 2029-njy ýyla çenli BMG-niň Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna kabul edildi

9-njy aprelde EKOSOS-yň Guramaçylyk sessiýasynyň işiniň çäklerinde Geňeşiň kömekçi edaralaryna saýlawlar geçirildi. Geçirilen saýlawlaryň dowamynda EKOSOS-yň agzalary 2025-2029-njy ýyllar döwri üçin BMG-niň Durmuş...

düýn 08:06
17401

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Oleg Kononenko gutlag iberdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos”...

düýn 07:49
21765

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheriniň häkimine we orunbasaryna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Gandymow Rahym Nurgeldiýewiçe we Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary Gurbanow Baýrammyrat Myradowiçe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol...