“Içiňi sowatmagyň” peýdasy degenok: fiziki maşklar gahar-gazaba garşy täsirli usul däl

  • 21.03.2024 22:15
  • 17315
“Içiňi sowatmagyň” peýdasy degenok: fiziki maşklar gahar-gazaba garşy täsirli usul däl

Ogaýo Döwlet uniwersitetiniň gözlegçileri gahary azaltmagyň iň täsirli usulyny tapmak üçin 10189 adamyň gatnaşmagynda 154 gözlegiň meta-derňewini geçirdiler.

Netijeler fiziki işjeňligiň gaharyň güýjüni peseldýändigi baradaky giňden ýaýran ynamyň toslamadan gaýry zat däldigini görkezdi.
Alymlar gyjynmany peseldýän çäreleriň (çuňňur dem almak, akylly-başly pikirlenmek, meditasiýa, ýoga) gahar-gazaby köşeşdirmekde täsirli bolýandygyna göz ýetirdiler.
Clinical Psychology Review-de neşir edilen gözlegde joşguny artdyrýan çäreleriň (mysal üçin, boks haltasyny ýumruklamak, ylgamak, welosiped sürmek, suwda ýüzmek) gaharly adamy köşeşdirmeýändigi subut edilýär. Ylgamak, köplenç, gahary beter güýçlendirýär, bedenterbiýe we oýun elementleri bolsa diňe negatiw duýgulary zyýansyzlandyrýar we adamyň “ünsüni sowýar”.
Alymlar fiziki gyjynmany kemeldýän zatlar bilen meşgullanmaga synanyşmagy maslahat berýärler.


11.04.2024 14:57
5815

Dünýäde ömür dowamlylygy 30 ýylda 6,2 ýyl uzaldy

Alymlar 1990-njy ýyllardan bäri dünýäde garaşylýan ömür dowamlylygynyň 6,2 ýyl artandygyny anykladylar. Bu içgeçmeden (diareýa), aşaky dem alyş ýollarynyň kesellerinden we ýürek kesellerinden ölümiň azalmagy bilen...

09.04.2024 05:22
14054

Ýer togalagyndaky iň arassa howaly ýer anyklanyldy

Awstraliýadaky Monaş uniwersitetiniň alymlary Ýerdäki iň arassa howanyň Antarktidanyň kenarlaryny ýuwýan Günorta ummanyň üstündäki atmosferadadygyny anykladylar. Bu barada Сlimate and Atmospheric Science (CAS)...

26.03.2024 15:46
42413

Şwarseneggere kardiostimulýator oturdyldy

Meşhur aktýor we Kaliforniýanyň öňki gubernatory, 76 ýaşly Arnold Şwarseneggere kardiostimulýator oturdyldy. Bu barada ol Arnold’s Pump Club podkastynda habar berdi diýip, Daily Mail ýazýar. Şwarsenegger öz habarynda...

25.03.2024 14:22
13704

Gündäki partlamalar Ýerde güýçli magnit hadysasyna getirdi

Ýerde G4 derejeli güýçli magnit hadysasy hasaba alynýar. Bu barada Russiýanyň Amaly geofizika institutyna salgylanyp, TASS habar berýär. Magnit hadysasynyň sebäbi Gündäki 13 partlama boldy, şolaryň biri X ýokary...