“Akyl üçin iýmit”. Kletçatkaly arzan iýmit goşundysy garry adamlaryň ýadyny gysga wagtda gowulaşdyryp biler

  • 20.03.2024 13:29
  • 7998
“Akyl üçin iýmit”. Kletçatkaly arzan iýmit goşundysy garry adamlaryň ýadyny gysga wagtda gowulaşdyryp biler

Londonyň Patyşalyk kollejiniň alymlary gözleg geçirip, onuň dowamynda garry adamlaryň ýadyny we kognitiw funksiýalaryny gowulandyrmagyň ýönekeý we elýeterli usulyny anykladylar. Bu barada Science Alert neşiri habar berýär.

Gözleg prebiotikleriň – içegedäki peýdaly bakteriýalary iýmitlendirýän ýönekeý süýümleriň kabul edilmeginiň 12 hepdäniň dowamynda 65 ýaşdan uly adamlarda ýat we pikirleniş synaglarynyň netijelerini ep-esli gowulaşdyrýandygyny görkezdi.
Tejribä 36 jübüt ekiz gatnaşdy. Ekizleriň biri gündelik kletçatkaly iýmit goşundysyny, beýlekisi plasebo kabul etdi. Gatnaşyjylaryň ählisi fiziki maşklar bilen meşgullanyp, belok goşundylaryny kabul etdiler.
Üç aýdan soň synaglar prebiotikleri kabul edenleriň ýat we pikirleniş synaglarynda plasebo kabul edenlere garanyňda iki esse az ýalňyş goýberendiklerini görkezdi.
Şeýle goşundynyň günlük paýynyň bahasy bary-ýogy 15 britan sentine barabar.

“Bu arzan we görkezmesiz elýeterli bolan ösümlik süýümleri köp adama uly peýda getirip biler – diýip, gözlegiň awtorlarynyň biri Kler Stiws belleýär. – Biziň indiki wezipämiz bu täsirleriň has uzak wagtlap we has köp adamlar toparynda saklanýandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamakdan ybarat”.


şu gün 17:06
3078

Şwesiýada bir atom galyňlygyndaky altyn list döredildi

Linçeping uniwersitetiniň (Şwesiýa) alymlary ilkinji gezek bir atom galyňlygyndaky altyn list döretdiler. Şeýle gurluş altyna täze häsiýetler berdi. Dürli ýurtlaryň alymlary atomyň galyňlygynda altyn listini döretmäge...

şu gün 15:06
2853

Alymlar plazma arkaly döwükleri bejermegi öwrendiler

Osaka uniwersitetiniň alymlary plazma şöhlelenmesi arkaly süňk döwükleriniň çalt bejerilmegine mümkinçilik berýän usul döretdiler. Hünärmenler tehnologiýany aýaklary döwülen laboratoriýa alakalarynda synagdan geçirdiler...

düýn 15:32
8244

Guşlar düýş görýärler. Alymlar ony "ýormagy" öwrendiler

Mail.ru-nyň habar bermegine görä, Buenos-Aýres uniwersitetiniň alymlary guşlaryň düýş görýändiklerini anykladylar we, hatda olara düşünmegi hem öwrendiler. Guşlar özboluşly beden agzasy - sesini özboluşly edýän...

düýn 15:20
6744

Inženerler adam derisinden zarýad alýan suw arassalaýjy oýlap tapdylar

Günorta Koreýadan we Hytaýdan inženerler topary adam derisinden zarýad almaga hem-de deňiz suwlaryny arassalamaga ukyply ykjam suw arassalaýjy süzgüji döretdiler. Pyýada ýöremek arkaly emele gelýän statiki elektrik...