Gurbanguly Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdogana türkmen milli içmegini sowgat berdi

  • 01.03.2024 16:35
  • 24238
Gurbanguly Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdogana türkmen milli içmegini sowgat berdi

1-nji martda Türkiýede iş saparynda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.

 Duşuşygyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hem-de Türkiýäniň Baştutany iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler. 
Prezident Rejep Taýyp Ärdogan Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkiýä gelip görmäge we 3-nji Antalýa diplomatik forumyna gatnaşmaga çakylygy kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, bilelikdäki tagallalaryň netijesindäki ýylsaýyn täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýan döwletara gatnaşyklarynyň ynanyşykly we netijeli häsiýetini nygtady.
Gurbanguly Berdimuhamedow Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşmaga çakylygy üçin Prezident Rejep Taýyp Ärdogana minnetdarlyk bildirdi hem-de mümkinçilikden peýdalanyp, Türkiýäniň Baştutanyny 70 ýaş ýubileýi bilen tüýs ýürekden gutlady şeýle hem Prezident Serdar Berdimuhamedowyň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.
Halkymyzyň asylly däbine görä, Gurbanguly Berdimuhamedow şanly ýubileý mynasybetli türk Liderine türkmen milli içmegini sowgat berdi. Içmek sary reňkli deriden taýýarlanyp, nagyşlar bilen bezelipdir. Mälim bolşy ýaly, gadymy däbe görä, içmek il içinde uly abraýdan peýdalanýan adamlara aýratyn minnetdarlygyň nyşany hökmünde gowşurylýar. Türkmen içmegi şeýle hem ýylyň islendik paslynda geýip bolýandygy bilen tapawutlanýar. 
Duşuşyk tamamlanandan soňra ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.
Öň habar berşimiz ýlay, iki ýurduň we olaryň halklarynyň arasynda dostluk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda bitiren aýratyn hyzmatlary, köpýyllyk döwletara hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine goşan uly şahsy goşandy üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen türk Liderine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen ady dakyldy.


şu gün 09:14

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

11-nji iýulda Türkmenistanyň Türkiýedäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mekan Işangulyýew Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary Ýasin Ekrem Serim bilen duşuşdy. Bu barada diplomatik wekilhanada...

düýn 11:38
12397

Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisine häzirden taýýarlyk görüp başlamagy tabşyrdy

Şu ýylyň sentýabrynda ýurdumyzda Garaşsyzlyk baýramynyň bellenilýän günlerinde paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi hem geçiriler. Bu barada 12-nji iýulda geçirilen giňişleýin...

düýn 09:39
24486

Serdar Berdimuhamedow prokurorlar düzüminde wezipe üýtgeşmelerini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow prokurorlary wezipä bellemek hem-de boşatmak hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýustisiýanyň geňeşçisi Begmyrat Nurýagdyýewiç Garryýew Ahal welaýatynyň...

düýn 09:06
16851

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň prokuroryny çalyşdy

Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Batyr Nurmyradowiç Wekilow Lebap welaýatynyň prokurory wezipesine bellenilip, Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Degişli Permana Prezident Serdar Berdimuhamedow...