Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýanyň “Goetzpartners Emerging Markets GmbH” kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

  • 28.01.2024 12:42
  • 6451
Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýanyň “Goetzpartners Emerging Markets GmbH” kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

Arkadag şäherinde lukmançylyk klasterini döretmek boýunça yglan edilen halkara bäsleşiginde GFR-iň “Goetzpartners Emerging Markets GmbH” maslahat beriş kompaniýasy ýeňiji boldy. 27-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýanyň maslahat beriş kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Wladimir Matias we bu kompaniýanyň uly geňeşçisi Hans Gerd Prödel bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda taraplar işlenip taýýarlanylan taslamany ýerine ýetirmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar diýip, TDH agentligi habar berýär.

Duşuşygyň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanyp, ýurdumyzyň german tarapyndan hödürlenjek anyk tekliplere garamaga taýýardygyny belledi.
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy ýurdumyzda daşary ýurtly hünärmenleriň, işewür düzümleriniň netijeli iş alyp barmaklary ugrunda ähli zerur şertleriň döredilýändigini belläp, türkmen tebigatynda, şol sanda Garagum sährasynda eksport ugurly harytlary öndürmek üçin ägirt uly çig mal serişdeler gorunyň bardygyna ünsi çekdi. Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän lukmançylyk enjamlary, saglygy goraýyş serişdeleri üçin ýurdumyzda ekologiýa taýdan arassa we hil babatda halkara görkezijilerine doly laýyk gelýän çig mal binýady döredildi.
GFR-iň “Goetzpartners Emerging Markets GmbH” maslahat beriş kompaniýasynyň ýolbaşçylary Arkadag şäherinde dörediljek lukmançylyk klasteriniň halkara derejesine eýe bolup, onda dürli görnüşli lukmançylyk serişdeleriniň önümçiliginiň diňe bir Türkmenistan üçin däl, eýsem, eksporta niýetlenendigini bellediler. Şunda Türkmenistanda bar bolan çig mal serişdeleriniň ulanylmagy önümiň ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa bolmagy bilen bir hatarda, ýurduň ykdysadyýetiniň kuwwatlanmagynda bolşy ýaly, türkmen-german gatnaşyklarynyň ösdürilmeginde möhüm orun eýelär.
GFR-iň iri kompaniýasynyň ýolbaşçylary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlaryny netijeli peýdalanmagyň ähmiýeti barada aýdyp, gatnaşyklary hemmetaraplaýyn işjeňleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
755

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...