Ýapon biologlary ösümlikleriň “özara gepleşigini” ýazga almagy başardylar

  • 17.01.2024 15:21
  • 8954
Ýapon biologlary ösümlikleriň “özara gepleşigini” ýazga almagy başardylar

Ýaponiýanyň Saýtama uniwersitetiniň molekulýar biologlary adaty bolmadyk synag geçirdi we şol döwürde ösümlikleriň “özara gepleşigini” fluoresent mikroskopy arkaly surata düşürip bildiler diýip, ScienceAlert žurnalyna salgylanýan Mir-24 habar berdi.

Gözlegçiler ösümlikler özara aragatnaşyk saklanlarynda, ýagny biri-biri bilen “gepleşenlerinde” ýörite uçýan birleşmeleri bölüp çykarýandygyny anykladylar.
Synag geçirmek üçin alymlar kelem maşgalasynyň ownuk gülli ösümlikleri bolan Arabidopsis thaliana görnüşiniň birnäçe wekilini aldylar. Reaksiýalary görmek üçin olary birneme reňkläp, biri-birine golaý ýerleşdirdiler.
Ondan soň gözlegçiler käbir synag nusgalaryna bilkastlaýyn zeper ýetirdiler. Hususan-da, iýsin diýip ýapraklara gurçuklary goýberdiler. Şonda özüne zeper ýeten ösümlikler işjeň ýagdaýda uçýan maddalary çykaryp başladylar we golaýdaky zeper ýetmedik ösümlikler muňa duýgur “seslendiler”. Olar ýaralanan doganlarynyň habarlaryny kabul etdiler we köp sanly kalsiý signallary bilen jogap berdiler diýip, neşiriň habarynda aýdylýar.


şu gün 00:13
16

Alymlar 200 terabaýt sygymly CD disk döretdiler. Şeýle diskleriň biri 2000 sany Blu-ray diskiniň ornuny tutýar

Şanhaýly alymlar 1,6 petabaýt maglumat saklamaga ukyply optiki CD disk döretdiler. Bu adaty Blu-ray diskinden 16000 esse uludyr. Şeýle diskleriň hyzmat ediş möhleri 50 ýyldan 100 ýyla çenlidir diýlip, «Nature»...

düýn 23:59
92

Hytaýyň Guýçžou welaýatynda 250 million ýaşly “aždarha” tapyldy

Hytaýly, ABŞ-ly we ýewropaly paleontologlaryň halkara topary Guýçžou welaýatynda (Hytaý), takmynan, 250 million ýyl ozal ýaşap geçen, örän uzyn boýunly deňiz süýrenjesini - dinosefalozawryň bitewi diýen ýaly skeleteni...

düýn 23:57
88

Günde partlama: 25-nji fewralda Ýere magnit hadysasy täsir edip biler

24-nji fewralda sagat 03:00 bilen 04:00 aralygynda (Aşgabat wagty bilen) Günde 2017-nji ýyldan bäri iň güýçli X6.3 klasly partlama bolup geçdi. Bu barada RYA-nyň Kosmos gözlegleri institutynyň Gün astronomiýa barlaghanasyna...

düýn 16:12
6375

Alymlar ýylanlaryň ýüzlerçe görnüşiniň zäherine garşy madda tapdylar

Halkara alymlar topary ýylanlaryň 384 görnüşiniň ölüm howply zäherine garşy ählumumy madda tapdylar. Özboluşly açyş barada makala Science Translational Medicine žurnalynda neşir edildi diýip, esquire.kz habar berýär...