Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Ärdogany saýlawlarda gazanan ýeňşi bilen gutladylar

  • 29.05.2023 08:52
  • 31550
Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Ärdogany saýlawlarda gazanan ýeňşi bilen gutladylar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow maşgalasy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli Rejep Taýyp Ärdogana gutlag hatyny iberdiler.

Gutlag hatynda türkmen halkynyň adyndan türk halkynyň durmuşyndaky iň taryhy gün, demokratiýa eradasy esasynda gazanan syýasy üstünligi we ýeňşi mynasybetli türk Liderine tüýs ýürekden çykýan gutlaglar beýan edilýär. Şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanylan Prezidentine döwlet işinde geljekde hem uly üstünlikleri gazanmagy arzuw edildi.
Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan ýurduň döwlet Baştutanynyň saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda taryhy ýeňiş gazandy.
Merkezi saýlaw toparynyň deslapky maglumatlaryna görä, Ärdogan sesleriň 99,43%-i işlenenden soň, 52,15% ses aldy. Onuň garşydaşy — oppozisiýadan Kemal Kylyçdaroglu 47,86% ses aldy.


düýn 22:37
26673

Serdar Berdimuhamedow harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde  saklamagyň wajypdygyny belledi. Bu barada döwlet Baştutany anna güni Hökümet...

düýn 07:39
7741

2024-nji ýylda Azerbaýjanda nobatdan daşary prezident saýlawlary geçiriler

2024-nji ýylyň 7-nji fewralynda Azerbaýjanda nobatdan daşary prezident saýlawlary geçiriler diýip, ýurduň häzirki prezidenti Ilham Aliýewiň kararynda görkezilýär. "Azerbaýjan Respublikasynyň Merkezi Saýlaw Geňeşi...

düýn 07:36
14521

Russiýada 2024-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlarynyň senesi kesgitlenildi

Federasiýa Geňeşi 2024-nji ýylyň 17-nji martynda Russiýada prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Karar biragyzdan kabul edildi. 162 senator ses berdi. Kanuna görä, Russiýada geçiriljek prezident...

07.12.2023 17:15
40334

+993 71... «Altyn Asyr» aragatnaşyk operatory täze «71-lik» koduny işe girizdi

Türkmenistanda «Altyn Asyr» öýjükli aragatnaşyk operatory täze «71-lik» koduny işe girizdi. Halkara formatda täze kod bilen müşderi belgileri şu görnüşde hereket eder: +99371xxxxxx. Öň Türkmenistanda diňe — 61...