Türkmen gazyny Türkiýäniň üsti bilen Ýewropa ibermegiň ugry bir aýyň içinde işlenip taýýarlanar

  • 16.12.2022 16:03
  • 38593
Türkmen gazyny Türkiýäniň üsti bilen Ýewropa ibermegiň ugry bir aýyň içinde işlenip taýýarlanar

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan türkmen gazyny Türkiýäniň üsti bilen Ýewropa ibermegiň ýoluny bir aýyň içinde işläp taýýarlamagy tabşyrandygyny mälim etdi. Onuň sözlerine görä, Ankara meseläni Ýewropa Bileleşigi bilen hem ara alyp maslahatlaşmagy göz öňünde tutýar. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Öň Ärdogan türkmen gazyny Türkiýäniň üsti bilen Ýewropa ibermegi ýola goýmaga çagyrypdy.

«Biz üç döwletiň — Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň energetika ministrleriniň bilelikde ýygnanyşyp, bu meseläni jikme-jik ara alyp maslahatlaşmak kararyna gelmeklerini gazandyk. Men öz energetika ministrimize: «siz azerbaýjanly we türkmenistanly kärdeşleriňiz bilen duşuşyp, şu meseläni gutarnykly çözüň» diýip tabşyrdym» — diýip mälim etdi.
«Olar şu meseläni çözenlerinden soň biz öz duşuşyklarymyzy geçireris. 2023-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Prezidenti  bize resmi sapar bilen geler diýip umyt edýärin. Şol ýerde biz bu meseläni gutarnykly çözeris. Şol bir wagtda bu meseläni Azerbaýjanyň Prezidenti bilen hem maslahatlaşarys. Biz bu ädimi çalt äderis we işi ýeňilleşdireris diýip umyt edýärin. Şondan soň meseleleri Ýewropa Bileleşigi bilen maslahatlaşarys» — diýip, Ärdogan uçarda Türkmenistandan gaýdyp gelýärkä žurnalistlere aýtdy.


10.07.2024 12:33
5523

«Galkynyş» gaz käninden senagat taýdan ähmiýetli täze gaz akymy alyndy

Ýakynda Türkmenistanyň iň iri gaz känleriniň biri bolan «Galkynyş» gaz käniniň degişli gaz guýusynda geçirilen buraw işleriniň netijesinde senagat taýdan ähmiýetli gaz akymy alyndy.  Uglewodorod serişdelerini gaýtadan...

03.07.2024 16:13
8855

Saud Arabystany täze nebit we gaz ýataklaryny açdy

Saud Arabystany Şarkiýa we Rub-el-Hali sebitlerinde täze nebit we gaz ýataklarynyň tapylandygyny mälim etdi. Bu barada ýurduň energetika ministri Abdul-Aziz ben Salman habar berdi diýip, SPA habarlar agentligi...

21.06.2024 11:47
12256

«Galkynyş» gaz käninden tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymy alyndy

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawlaýjylary «Galkynyş» gaz känindäki 259-njy ulanyş guýusyndan tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymyny aldylar. Bu barada "Nebit-Gaz" elektron...

07.06.2024 16:21
4689

GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny taýýarlaýarlar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletler ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny işläp düzmegi meýilleşdirýärler. Bu barada BELTA agentligi Belarus döwletiniň energetika...