Raşid Meredow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» nyşany bilen sylaglandy

  • 10.12.2022 02:45
  • 17933
Raşid Meredow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» nyşany bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen, wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglanyldy.

9-njy dekabrda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisiniň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow wise-premýer R.Meredowyň köp ýyllardan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýolbaşçylyk edip gelýändigini, onuň Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň daşary syýasatyny kämilleşdirmekde, dünýäniň dürli ýurtlary bilen döwletimiziň dost-doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýmakda we ösdürmekde uly işleri bitirendigini belledi. 
Şoňa görä-de, Serdar Berdimuhamedow daşary ýurtlarda döwletimiziň bähbitlerini goramakda gazanan uly üstünliklerini hem-de diplomatik gullugy ulgamynda köp ýyllaryň dowamynda çeken zähmetini nazara alyp, R.Meredowy «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglamak barada karara gelendigini habar berdi hem-de bu baradaky resminama gol çekdi.


şu gün 17:44
10

Owganystanly demirýolçularyň ikinji tapgyry Türkmenistanda hünär ýokarlandyryş okuwyny geçdiler

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Türkmendemirýollary» agentliginiň hünär ýokarlandyryş okuwlaryny geçen owganystanly demirýolçularyň ikinji gutardyşy boldy. Mekdebiň uçurymlaryna degişli şahadatnamalar...

şu gün 17:35
19

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň wekilleri Bişkekde halkara forumyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň wekilleri 30-njy noýabrda - 1-nji dekabr aralygynda Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkekde geçirilen «Ösüş giňişligi. Täze sanly hakykat» (BIFSD 2023) atly halkara forumyna gatnaşdylar...

şu gün 17:31
56

Türkmenistan Makedoniýada ÝHHG-niň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Makedoniýa Respublikasynyň Skopýe şäherinde geçirilen ÝHHG-niň ministrler geňeşiniň 30-njy mejlisine gatnaşdy. Mejlis 30...

şu gün 09:24
6741

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň ýolbaşçylaryny gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana...