Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

  • 06.12.2022 12:07
  • 10966
Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi.

Raşid Meredow Azerbaýjanyň Liderine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we ýurduň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gyzgyn salamyny ýetirdi.
Gürrüňdeşligiň barşynda iki ýurduň arasyndaky dostluk-doganlyk gatnaşyklarynyň dürli ugurlarda, şol sanda ykdysady, ulag we ynsanperwerlik babatda üstünlikli ösýändigi bellendi diýip, Azerbaýjanyň baştutanynyň resmi saýtynda habar berilýär. Gepleşiklerde hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşyldy.
Şeýle-de, üstümizdäki ýylda Ilham Aliýewiň Aşgabada bolan saparynyň (Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň altynjy Sammitine gatnaşmak üçin)  we şonda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek babatynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuşyklaryň  ähmiýeti nygtaldy. 


şu gün 00:21
10

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

6-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meseleler boýunça sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa oba hojalyk we daşky...

düýn 14:41
3913

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 77 mln dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...

05.02.2023 22:20
17146

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

05.02.2023 12:26
21611

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...