5-6-njy oktýabrda Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçiriler

  • 20.09.2022 14:23
  • 7576
5-6-njy oktýabrda Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçiriler

II Hazar ykdysady forumy 5-6-njy oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwanyň manežinde geçiriler. Çäre Russiýa Federasiýasynyň hökümet baştutany Mihail Mişustiniň, Hazar sebiti ýurtlarynyň bäşisiniň – Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Russiýanyň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda geçirilip, olar hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar.

Russiýanyň Ykdysady ösüş ministrliginiň saýtynda habar berlişi ýaly, ministr Maksim Reşetnikow Moskwada oktýabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilen II Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk görmek boýunça guramaçylyk komitetiniň mejlisini geçirdi.
Forumyň maksatnamasy «ýaşyl ykdysadyýet» we durnukly ösüş, ulag we logistika, energetika we syýahatçylyk, ykdysady, ylmy, medeni hyzmatdaşlyk ulgamlarynda wajyp meseleleriň giň toplumyna degip geçer.
Çäräniň ilkinji gününde, 5-nji oktýabrda «tegelek stollar» geçiriler. Onuň gün tertibine: “Hazar sebiti uly Ýewraziýa hyzmatdaşlygynyň bölegi hökmünde: täze çagyryşlar we ösüş mümkinçilikleri”, “Ulag we logistika ulgamlarynda hyzmatdaşlyk”, “Ýaşaýyş-durmuş we işewürlik üçin oňaýly gurşaw”, “Hazar hyzmatdaşlygy – saglygy we ykdysadyýeti ýokançlardan goramak” baradaky meseleler girizildi.
Şeýle hem Hazarýaka ýurtlarynyň söwda-senagat edaralarynyň «Işewür Hazar» diýen işewürlik hyzmatdaşlygynyň halkara geňeşiniň mejlisini geçirmek meýilleşdirilýär.
Forumyň ikinji gününde, 6-njy oktýabrda II Hazar ykdysady forumyna gatnaşyjy döwletleriň wekiliýetleriniň Baştutanlarynyň gysga düzümdäki duşuşygy bellenildi. Olar 2022-nji ýylyň 29-njy iýunynda Aşgabatda geçirilen VI Hazar sammitiniň netijeleri bilen baglylykda, esasy ugurlarda özara gatnaşyk etmegiň ileri tutulýan ýörelgelerini ylalaşarlar. Mejlisiň netijeleri boýunça resminamalara gol çekiler.
Belläp geçsek, I Hazar ykdysady forumy 2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda Hazaryň türkmen kenarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirildi.


01.02.2023 09:54
4151

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

01.02.2023 09:48
38570

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

31.01.2023 10:39
4399

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

31.01.2023 10:34
15315

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...