Türkmenistanda şu hepdede garaşylýan howa maglumaty (08.08 — 14.08)

  • 08.08.2022 17:11
  • 21419
Türkmenistanda şu hepdede garaşylýan howa maglumaty (08.08 — 14.08)

Şu hepde, geçen hepde bilen deňeşdirilende, ýurtda, aýratynam, Aşgabatda howanyň az-kem salkynlamagyna garaşylýar. Lebap welaýatynda we beýleki käbir sebitlerde tizligi sekuntda 18 metre ýetýän şemal öwser. Balkan welaýatynda az-kem ýagyş ýagmagy mümkin.

Aşgabatda we Ahal welaýatynda şu hepde ortaça temperatura, geçen hepde bilen deňeşdirilende, iki dereje aşaklap, +36 dereje bolar. Duşenbe güni termometriň sütünjigi +38-i görkezer. Sişenbe güni temperaturanyň aňrybaş derejesi +36-a çenli peseler. Çarşenbe we penşenbe günleri howa +35 dereje, anna we şenbe günleri bolsa +36 dereje bolar. Ýekşenbe güni howanyň ýene +38 derejä çenli gyzmagy mümkin.

Balkan welaýatynda şu hepde ortaça temperatura, geçen hepdä garanda, bir dereje peselip, +37 bolar. Duşenbe güni az-kem ýagşyň ýagmagy mümkin, termometriň sütünjigi bolsa +36 derejäni görkezer. Sişenbe güni temperatura şol +36 derejede saklanar. Çarşenbe güni howanyň +38 derejä çenli gyzmagy mümkin. Howa maglumaty gullugy penşenbe güni temperatura +37 dereje bolar diýip çaklaýar. Anna güni temperaturanyň +38 dereje, şenbe güni bolsa +39 dereje bolmagyna garaşylýar. Ýekşenbe güni howanyň +40 derejä çenli gyzmagy mümkin.

Daşoguz welaýatynda ortaça temperatura, geçen hepde bilen deňeşdirilende üýtgemez, +36 dereje bolmagynda galar. Duşenbe güni howa +36 dereje bolar diýip garaşylýar. Sişenbe güni aňrybaş temperatura +35 derejä, çarşenbe güni bolsa +34 derejä çenli aşaklar.
Howa maglumaty gullugy penşenbe güni temperatura +35 dereje bolar diýip çaklaýar. Anna güni termometriň sütünjigi +36-a galar. Şenbe güni howa +38-e, ýekşenbe güni bolsa +39 derejä çenli gyzar. Hepdäniň ahyrynda tizligi sekuntda 16 metre ýetýän güýçli şemalyň bolmagy mümkin.

Mary welaýatynda şu hepde ortaça temperatura, geçen hepdäniňki bilen deňeşdirilende, bir dereje aşaklap, +38 bolar. Duşenbe we sişenbe günleri termometriň sütünjigi +39 derejäni görkezer.
Çarşenbeden penşenbä çenli aňrybaş temperatura +37 dereje bolar. Ýekşenbe güni howanyň +40 derejä çenli gyzmagy mümkin we tizligi sekuntda 16 metre ýetýän güýçli şemalyň bolmagyna garaşylýar.

Lebap welaýatynda şu hepde ortaça temperatura, geçen hepde bilen deňeşdirilende, bir dereje salkynlar we +37 dereje bolar. Hepdäniň duşenbe gününden çarşenbe gününe çenli temperatura +37 derejede saklanar. Penşenbe güni termometriň sütünjigi +34 derejä çenli aşaklar. Anna güni howa +36 derejä çenli gyzar. Şeýle-de, penşenbe we anna günleri  tizligi sekuntda 15 metre ýetýän güýçli şemal öwser.
Şenbe güni howanyň +38 derejä çenli gyzmagy mümkin. Ýekşenbe güni sebitiň ilatyna +40 dereje yssy we tizligi sekuntda 18 metre ýetýän güýçli şemal garaşýar.


düýn 01:06
39825

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

14.11.2022 20:46
40696

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22520

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34632

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...