Türkmenistanda şu hepdede garaşylýan howa maglumaty (01.08 — 07.08)

  • 01.08.2022 18:31
  • 34782
Türkmenistanda şu hepdede garaşylýan howa maglumaty (01.08 — 07.08)

Aşgabatda we Ahal welaýatynda duşenbe gününiň +37 derejeli sähel salkyn howasy sişenbe we çarşenbe günleri +38  dereje  yssy  bilen ornuny çalşar. Penşenbe güni termometriň sütünjiginiň +40 derejä ýetmegi mümkin.
Howa maglumaty gullugy anna güni temperatura +38 dereje bolar diýip çaklaýar. Dynç günleri, ýagny şenbede temperatura +39 derejä galyp, soňra ýekşenbe güni +37 derejä çenli salkynlar diýip garaşylýar. 

Balkan welaýatynda duşenbe gününiň +38 dereje howasy sişenbe güni +39 dereje yssy bilen çalşar. Çarşenbe güni termometriň sütünjigi +40 derejäni görkezer we penşenbe gününe çenli şol derejede saklanar.
Anna güni temperaturanyň +37 derejä çenli birden salkynlamagyna garaşylýar, şenbede bolsa howa ýene-de gyzyp +39 derejä ýeter. Ýekşenbe güni howa +35 dereje töwereginde bolar.

Daşoguz welaýatynda eger duşenbe bilen sişenbe günleri +36 dereje salkyn howany getirse, çarşenbeden anna çenli termometriň sütünjigi +37 derejäni görkezer. Dynç günleri bolsa temperaturanyň ýene +36 derejä çenli aşaklamagyna garaşylýar.

Mary welaýatynda hepdäniň ilkinji iki güni temperatura +38 dereje bolar. Eger çarşenbe güni howa +39 derejä çenli gyzsa, penşenbe güni termometriň sütünjigi +40 derejä baryp ýeter, anna güni bolsa hasam ýokarlap +41-i görkezer. Şenbe güni yssynyň +39 derejä çenli biraz düşüşmegine garaşylýar, ýöne ýekşenbe güni temperatura ýene +41 derejä çenli ýokarlanar.

Lebap welaýatynda duşenbe we sişenbe günleri aňrybaş temperatura +37 derejede saklanar. Çarşenbe güni temperatura +38 derejä galar. Penşenbede termometriň sütünjigi +39 derejä ýeter we şenbe gününe çenli şol ýagdaýda saklanar. Ýekşenbe güni howanyň +40 derejä çenli gyzmagy mümkin. 


05.12.2022 09:55
33363

Türkmenistanda şu hepde gurak hem sowuk howa bolar

Dürli meteo saýtlar Türkmenistanda şu hepde garaşylýan howa barada dürli çaklamalary berýärler. Howanyň ýagdaýyna Russiýanyň ýewropa böleginiň merkezindäki aýazly antiseklon täsirini ýetirmegini dowam eder. «Meteožurnalyň»...

30.11.2022 01:06
48984

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

14.11.2022 20:46
41344

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
23233

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...