Tokaýew Hazarýaka azyk merkezini döretmegi teklip etdi

  • 30.06.2022 10:38
  • 11292
Tokaýew Hazarýaka azyk merkezini döretmegi teklip etdi

Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammitinde özara söwda dolanyşygyny ösdürmek üçin Hazarýaka azyk merkezini döretmegi teklip etdi. Bu barada TASS habar berýär.

“Gazagystanyň et we süýt önümleriniň eksportyny ýokarlandyrmak mümkinçiligi bar. Biziň döwletlerimiziň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny berkitmek üçin döwrebap logistika infrastrukturasyny yzygiderli ösdürmeli. Şonuň üçin biz az çykdajylar bilen özara söwda dolanyşygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berjek Hazarýaka azyk merkezini döretmegi teklip edýäris” – diýip, Prezident sammitde eden çykyşynda aýtdy.


düýn 10:39
3587

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11110

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 17:46
25633

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

30.01.2023 17:03
6945

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...