Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirdi

  • 11.06.2022 08:08
  • 8328
Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirdi

10-njy iýunda Russiýa Federasiýasyna ilkinji resmi saparyny amala aşyrýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Prezident Wladimir Putin bilen duşuşdy. Uly Kreml köşgünde açyklyk, birek-birege düşünişmek hem-de özara ynanyşmak ýagdaýynda geçirilen ikiçäk gepleşikleriň dowamynda strategik häsiýete eýe bolan türkmen-rus gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmak bilen bagly meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Iki ýurduň döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri, özara gyzyklanma bildirilýän sebit hem-de halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri babatda pikir alyşdylar. Hazar ugry boýunça ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn derejedäki hyzmatdaşlygy dowam etdirmek, taraplaryň owgan meselesine çemeleşmeleri, howpsuzlygy hem-de durnuklylygy üpjün etmekde syýasy-diplomatik dialogy ilerletmek, parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmek nobatdaky gepleşikleriň esasyny düzdi. 

Şunda energetika, ulag-aragatnaşyk, ýol gurluşygy, senagat kooperasiýasy, oba hojalygy, gämigurluşyk, ýokary tehnologiýalar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Taraplar, hususan-da, Türkmenistanyň Russiýanyň sebitleri — Tatarystan Respublikasy, Sankt-Peterburg, Astrahan oblasty bilen gatnaşyklarynyň ösüşine ýokary baha berip, medeni ynsanperwer, ylym-bilim, sport ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň zerurdygyny nygtadylar.

Gepleşikler tamamlanandan soňra, belent mertebeli myhmanyň hormatyna resmi günortanlyk nahary berildi. Soňra bu ýerde Prezident Serdar Berdimuhamedowy Russiýa Federasiýasynyň «Dostluk» ordeni bilen sylaglamak dabarasy boldy. Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna uly goşandy üçin döwlet Baştutanymyza bu ýokary sylagy Prezident Wladimir Putin gowşurdy.

Şeýle-de iki ýurduň Liderleri dabaraly ýagdaýda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak baradaky Jarnama gol çekdiler. Ikitaraplaýyn resminama gol çekmek dabarasyndan soň bolsa iki ýurduň Liderleri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.


şu gün 14:41
2709

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 77 mln dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...

düýn 22:20
16234

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 12:26
21207

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...

04.02.2023 16:00
30594

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...