Hazarýaka döwletleriň wekilleri Türkmenistanda geçiriljek VI Hazar sammitini maslahatlaşdylar

  • 25.05.2022 18:29
  • 11695
Hazarýaka döwletleriň wekilleri Türkmenistanda geçiriljek VI Hazar sammitini maslahatlaşdylar

23-24-nji maýda Tähran şäherinde Hazar deňziniň meseleleri boýunça ýokary derejeli Iş toparynyň dördünji duşuşygy geçirildi. Bu barada azerforum.com saýty habar berdi.

Gün tertibine laýyklykda, onuň barşynda Hazar deňzinde göni çyzgylary kesgitlemegiň usulyýeti baradaky şertnamanyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu resminamanyň üstünde işlemek dowam etdiriler. Gepleşiklere Azerbaýjandan H.Halafowyň, Gazagystandan Z.Amanžolowyň, Russiýa Federasiýasyndan M.Petrakowyň we Türkmenistandan M.Atajanowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetler gatnaşdy. Duşuşyga Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýetiniň başlygy M.Barimani ýolbaşçylyk etdi.

Taraplar Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar we Hazardaky hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary barada pikir alyşdylar. Hazar deňziniň meseleleri boýunça ýokary derejeli Iş toparynyň indiki duşuşygy Türkmenistanda geçiriler we onuň takyk senesi diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.


şu gün 13:24
16

29-30-njy ýanwarda RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Türkmenistanda bolar

29-30-njy ýanwarda Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana resmi saparyny amala aşyrar. Bu barada RF-niň Döwlet Dumasynyň resmi saýty habar...

düýn 17:20
6530

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

Şu gün, 28-nji ýanwarda Aşgabadyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan...

düýn 17:06
9324

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň energetika ministri bilen duşuşyk geçirdi

Penşenbe güni Yslamabatda türkmen ilçisi Atajan Möwlamow Pakistan Yslam Respublikasynyň Federal energetika ministri Hurram Dastgir Han bilen Türkmenistanyň hem-de Pakistanyň arasynda ýangyç-energetika pudagyndaky...

düýn 16:32
12185

Türkmen-german syýasy geňeşmeleriniň nobatdaky tapgyry geçirildi

Anna güni Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew hem-de Germaniýanyň Federal Daşary işler ministrliginiň Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça wekili Mattias Lýuttenberg...