Türkmenistanda şu hepdede garaşylýan howa maglumaty

  • 23.05.2022 11:02
  • 22465
Türkmenistanda şu hepdede garaşylýan howa maglumaty

Şu hepde Türkmenistanda howanyň esasan açyk we yssy bolmagyna garaşylýar. Howa maglumaty gullugy ýurdumyzyň käbir sebitlerinde güýçli şemalyň bolmagy mümkin diýip çaklaýar.

Aşgabatda we Ahal welaýatynda  duşenbe we sişenbe günleri termometriň sütünjigi +34 — +35 derejäni görkezer. Çarşenbe güni temperatura +29 derejä, penşenbe güni bolsa +27-ä çenli aşaklar. Anna güni temperatura +30 derejä çykar diýip çaklanylýar. Dynç günleri howanyň +33 derejä çenli gyzmagy mümkin.

Balkan welaýatynda duşenbe güni temperaturanyň +36 derejä ýetmegi mümkin, ýöne sişenbe güni welin, tizligi sekuntda 15 metre ýetýän güýçli şemaldan soň, yssy +30 derejä çenli düşüşer. Çarşenbede temperatura +27 derejä, penşenbe güni bolsa +25 derejä çenli aşaklar diýip garaşylýar. Howa maglumaty gullugy anna güni howa +30 dereje bolar diýip çaklaýar. Dynç günleri howa +32 derejä çenli gyzar.

Daşoguz welaýatynda duşenbe güni howanyň +31 derejä çenli gyzmagy mümkin, sişenbede bolsa temperatura +35 derejä ýeter. Çarşenbe gününden başlap, temperaturanyň +28 derejä çenli aşaklamagyna garaşylýar. Penşenbe güni termometriň sütünjigi +26-a düşer. Howa maglumaty gullugy anna güni temperatura +29 derejä çenli, şenbe we ýekşenbe günleri bolsa +32 derejä çenli ýokarlanar diýip çaklaýar.  

Mary welaýatynda duşenbe güni howa +31derejä çenli gyzsa, onda sişenbede gyzgynlyk hasam artyp, +40 derejä ýeter. Çarşenbe güni özi bilen tizligi sekuntda 17 metre ýetýän güýçli şemal getirer, yssy bolsa biraz düşüşip, +34 dereje bolar. Penşenbe günem, anna günem howanyň +31 dereje bolmagyna garaşylýar. Dynç günleri termometriň sütünjigi +34 derejä ýetmegi mümkin.

Lebap welaýatynda  duşenbe güni howa +30-a çenli gyzar. Sişenbe we çarşenbe günleri temperatura +37 derejä ýeter, şeýle-de, çarşenbe güni şemalyň güýjäp, tizligi sekuntda 15 metre ýetmegi mümkin. Penşenbe güni şemalyň güýji tizligi sekuntda 17 metre ýeter diýip garaşylýar, temperatura bolsa +31 derejä çenli peseler. Anna güni howanyň +30 dereje bolmagyna garaşylýar. Dynç günleri howa +34 derejä çenli gyzar we aňryçäk tizligi sekuntda 15 metre ýetýän şemalyň bolmagyna garaşylýar.


30.11.2022 01:06
41710

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

14.11.2022 20:46
40767

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22565

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34643

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...